ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2021 | ބުދަ 17:59
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލްގައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލްގައްޔޫމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން
ރައީސް މައުމޫނުގެ ލުއި ފަރާތް
 
މިޞްރުގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން އުޅުއްވިއިރު ބޭނުން ކުރެއްވި ފޮތްތައް ވަނީ ގެއްލިފައި
 
އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްއަށްވެސް ބޮޑަށް ކަމުދަނީ ރޯޔަލް ކޯޕަންހޭގަން
 
އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހޮބީއަކީ ޢަރަބި އަކުރު ލިއުއްވުން

ރައީސް މައުމޫނުގެ "ލުއި ފަރާތާ" ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގެ ޕްރެޒެންޓަރ ޢާމިރު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެމަނިކުފާނު ފެއްޓެވީ "އަޅުގަނޑުގެ ހޮބީތައް ވަރަށް ގިނަ"އޭ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހޮބީއަކީ ޢަރަބި އަކުރު ލިއުއްވުންކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތެދެއް މެއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޢަރަބި އަކުރުން ލިއުއްވާފައިވާ ނަމާއި، މިންބަރުގެ ފަަހަތުގައި ޢަރަބި އަކުރުން ލިއުއްވާފައިވާ ފްރޭމްއަކީވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެ މި ޝައުޤުވެރިކަމުގެ ދަށުން ކުރައްވާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެފަދަ ލިއުންތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރުން ލިއެ އުޅުނު ނަމަވެސް، އޭރު އެއީ މޮޅު ފަންނެއް ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި މިޞްރުގައި ކިޔަވާވިދާޅުވާން އުޅުއްވިއިރު މި ފަންނުގެ ބޭނުންތެރިކަން ނުހަނު މުހިއްމުކަން ރައީސް މައުމޫނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ޑިޖިޓަލްކޮށް އެކަން ކުރާއިރު މީހާގެ ފަންނާއި ފުނޫނު އެކަމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ މީރުވަސްދުވާ ސެންޓާބެހޭގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް ހިނިފުޅުވަޑުވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، "ރޯޔަލް ކޯޕަންހޭގަން"އަކީ ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރައްވާ ސެންޓެއް ކަމަށެވެ. އެ ސެންޓުން މީރުވަސް ދުވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، އެއީ ލިބުންވެސް ދަތި ސެންޓެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިންވެސް ލިބުން ދަތި މި ސެންޓު ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުންވެސް ލިބުން އެހާ ދަތިކަން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަލިމަހަށްވެސް އަގުބޮޑު ވެވެނީ ލިބުން ދަތިވީމައޭ ކިޔާ އުޅެއެވެ. ރައީސް މައުމޫނު ބޭނުން ކުރައްވާ ސެންޓަށްވެސް މިވީ އެހެންތާއެވެ.

ރޯޔަލް ކޯޕަންހޭގަންގެ އިތުރުން އަރްމާނީގެ "ރޯސް އަރާބިއާ"ވެސް ބޭނުން ކުރައްވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްއަށް ވެސް ބޮޑަށް ކަމުދަނީ ރޯޔަލް ކޯޕަންހޭގަން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މައުމޫނުގެ ލުއި ފަރާތުގެ ސޮފުހާތަކާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ޕްރެޒެންޓަރ ޢާމިރު ނިއުޅަމުން ގެންދެވިއިރު ރައީސް މައުމޫނުވެސް ގެންދެވީ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިޞްރުގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވާން އުޅުއްވިއިރު ބޭނުން ކުރެއްވި ފޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ ދެއްވަން އޮތީ ކުރު ޖަވާބެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޭނުން ކުރެއްވި ހުރިހާ ފޮތްތަކެއް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ފޮތްތަކަށް ވީނުވީއެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ދުރު ހަނދާންފުޅުތައް ލިއުއްވާފައިވާ ފޮތްތައްވެސް ހިމެނޭކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތީގައި ދަންނަވަން އޮތީ ކުރު ޖަވާބެއް. ހުރިހާ ފޮތެއް ގެއްލުނީ. ގެއްލެން ދިމާވި ގޮތަކީ އަޅުގަނޑު ކިޔަވާ ނިމިގެން މާލެ އަންނަން ގަސްތުކޮށް ހުރިހާ ފޮތްތައް ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރީ. ހަތަރު ފޮށިގަނޑަށް ހުރިހާ ފޮތެއް ލައިގެން ރީތިކޮށް ބަންދު ކޮށްފައި ޝިޕިންގ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކުރީ އަޅުގަނޑުގެ އެޑްރެސް ޖަހާފައި މާލެއަށް ފޮނުވަދޭން. އޭރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށްވެސް އެއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް،
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

އެންމެ މީރު ކެއުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ދެއްވީ ވަރަށް ސާފު ޖަވާބެކެވެ. ގިނަ ދިވެހިންގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް ކެއުން ކަމަށްވާ ރިހާކުރާއި ބަތަކީ އެންމެ ފަރިއްކުޅުއްވަން ކަމުދާ ކެއުންކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެރިކަމުގައި ދިމާވި އެންމެ މަޖާ ކަމަކީ ދެ ރައީސެއްގެ އޮޅުންގަނޑު

ސާދާ ކަމާއި ސަމާސާގެ ރާގުގަނޑާއެކު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންގޮސް ދެން އައީ ވެރިކަމުގައި ދިމާވި އެންމެ މަޖާ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ ކުރި ސުވާލެވެ. ޕްރެޒެންޓަރ ޢާމިރު ގެންދެވީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެ ލުއި ފަރާތުގެ ސޮފުހާތައް ނިއުޅުއްވަމުންނެވެ. އެ ސުވާލާއެކު ރައީސް މައުމޫނުވެސް ހިނިފުޅުވަޑުވާލީ އެއީ ދެންމެ ވީ ކަމެއްހެން ހީވާފަދަ ގޮތެއްގައެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ހަނދާންތައް ގޮސް ހުއްޓުނީ 1900 ގެ އަހަރުތަކުގައި އދ ގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ދިޔަ ކަމަކަށެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ރައީސް ވަނީ އދ ގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ބޭއްވެވި ރިސެޕްޝަނަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދިމާވި ކަމެއް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އޭރު ވަފްދުތަކުގެ ވެރިންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ދައުވަތާއެކު ރައީސް މައުމޫނުވެސް ވަޑައިގަތީ އެންމެ ހަގު ބޭފުޅާ ގޮވައިގެންނެވެ.

ދެން އެތަނުން ދިމާވީ އަޅުގަނޑު ނުދަންނަ ބޭފުޅަކާ. ބައިވަރު ނުދަންނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި. އެއް ބޭފުޅަކު އަޅައިގަތީ ހުންނެވީ ސޫދާން ހެދުމެއްގައި، ވަރަށް ދިގު ބޭފުޅެއް. އޭރު ސޫދާންގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ޖެނެރަލް ބަޝީރު ކިޔާ ބޭފުޅެއް، އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅާ އަރިހަށް ގޮސް ސަލާމްކޮށްލާފައި ދަންނަވައިފިން މަނިކުފާނަކީ ސޫދާން ބޭފުޅެއް ނޫންތޯއޭ؟ ވިދާޅުވީ އާނ އެކޭ މިއީ ސޫދާން މީހެކޭ، ދެން އަޅުގަނޑު އަހައިފިން ބަޝީރުގެ ހާލުކޮޅު ކިހިނެއްހޭ، އެހީމަ ވިދާޅުވީ މިއީ ބަޝީރުއޭ. ދެން އަދި އެހިސާބުން ނިމުނީކީ ނޫނޭ. ދެން ވިދާޅުވީ ތިއީ ކޮން ތަނެއްގެ މީހެއްހޭ؟ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖެއޭ. ވިދާޅުވީ ކޮބައިހޭ މައުމޫނުގެ ހާލު، އަޅުގަނޑު ބުނިން މިއީ މައުމޫނޭ.
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

ފަލަކީ ޢިލްމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނަކީ ފަލަކީ މާހިރެއް ނޫން ނަމަވެސް، ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ދާއިރާއެއްކަމުން ގިނަ ފޮތްތައް ކިއުއްވައި ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނައިޖީރިއާގައި އުޅުއްވިއިރު ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ. ފަލަކީ އިލްމު ދަސް ކުރެއްވުމަށް އުފެދުނު ޝައުޤުވެރިކަމުގެ ފެށުމަކީވެސް އެއީކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މިޒާޖާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް މަޑުމައިތިރިކަމާއި، ހިތްހެޔޮވުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ ކަމަށެވެ. ވެރިކަމުގެ 30 އަހަރު ހޭދަ ކުރެއްވިއިރު ދުވަހަކުވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުރުހުމުގެ ގޮތުން ކޯފާ އިސްކުރައްވައި ބަހެއް ވިދާޅުވެފައިނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރައީސް މައުމޫނުގެ ލުއި ފަރާތުގެ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަދިވެސް ހުންނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
25%
0%
0%
0%
75%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި