ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 15:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ގާސިމް އިބްރާހިމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ގާސިމް އިބްރާހިމް
ރައީސް އޮފީސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނަފްރަތުގެ ބިލާ މެދު ދެކޭގޮތް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ނަފްރަތުގެ ބިލާ ދެކޮޅު
 
ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމުން ވަނީ މިބިލާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާފައި

ނަފްރަތުގެ ބިލަށް ޖުމްހުރީ ޕާޓީން ތާއީދު ނުކުރާކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަޙުމަދު ސައުދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހިސާން ހުސައިން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ދިރާސާކޮށްފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީންނެވެ. ބިލް ހުށަހެޅުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި އާންމުން ވަނީ މި ބިލާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާފައެވެ. ކޮމިޓީން މިބިލް ދިރާސާކުރުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ޚިޔާލު ހޯދާފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަޙުމަދު ސައުދު ވިދާޅުވީ ނަފްރަތުގެ ބިލާ މެދު ޖޭޕީގެ އޮފިޝަލް ސްޓޭންޑާ މެދު އެ ޕާޓީން އޮފިޝަލް ބަޔާނެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނެރެފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ލީޑަރު އެ ބިލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ތާއީދުނުކުރައްވާކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެ ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ޕާޓީން ވިޔަސް، ލީޑަރ ވިޔަސް އަދި މެމްބަރުންގެ ވެސް ރުހުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެބިލަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން މިހާރު އޮތް ގޮތަކުން ތާއީދެއް ނުކުރޭ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަޙުމަދު ސައުދު

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ މި ބިލް މިހާރު ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާގޮތުން މުސްތަގުބަލުގައި ދަރީންގެ ދަރިންނަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށާއި ދީން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެކަމަކީ އަދި އާނ ބަސް ބުނަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވެގެން ނުދާނެ. ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަންޖެހޭ ވަގުތެއްގައި ފާޑު ވެސް ކިޔޭނެ ކޯލިޝަން ޕާޓުނަރުންނަށް ވެސް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަޙުމަދު ސައުދު

އެއީ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ފާޑުކިޔުންކަމަށާއި ދެކޮޅުހެދުން ނޫންކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ރަށްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސްއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އެ ކަންކަން ބަދަލުކޮށްދެއްވައި ބައްޓަން ވެގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި