ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 11:55
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް
މަޖިލިސް
މެންބަރު އުޝާމް އައު ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުން
މެންބަރު އުޝާމް އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަނީ
 
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް 10 ސިޔާސީ ޕާޓީ އެބައޮތް
 
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ތެރެއިން ވެސް އިތުރު ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއް ފެތުރެން ވަނީ ފަށާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމު އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މެންބަރު އުޝާމު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު އޮތް ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން މަޖިލީހުގައި މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމުގައި ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލައްވަންޖެހިވަޑައިންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ގާނޫނީ ގޮތުން މުހިންމު މައްސަލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަހުސްކޮށް ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު ލިބިނުލައްވާ ކަމަށާއި، ބައެއްފަހަރު ލިބިލައްވަނީ އެންމެ 30 ސިކުންތު ކަމަށެވެ. އޭގެއިތުރުން ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެއްބާރުލުން ހޯއްދެވުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މެންބަރު އުޝާމް ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދެވުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއްކަމަށް ފެނިވަޑައިންނަވާފައިވަނީ މެންބަރުގެ ހިއްސާ އެކުލެވޭގޮތަށް ސިޔާސީ އައު ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުން ކަމަށް ވުމާއެކު މެންބަރުގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދެވުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލަބޮލި ވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ދެ ރައީސުންގެ ފެކްޝަނެއް އުފެދިފައިވާކަމުގެ އަޑުގަދަވެފައިވާއިރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ތެރެއިން ވެސް އިތުރު ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއް ފެތުރެން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް 10 ސިޔާސީ ޕާޓީ އެބައޮތެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް އޮތީ ފޮތުގައި، ޢަމަލުތަކުން ފެންނަނީ ޚުދުމުހުތާރުކަން: ޝަފީޤް
ފެންނަނީ އެއް މައިދާނުގައި ރައްޔިތުން އަދި އަނެއް މައިދާނުގައި ސަރުކާރު އޮވެގެން މަސައްކަތް ކުރާތަން - ފަތުހުﷲ
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ހައިވަކަރު އޮޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް، ފެންނަނީ ޅޮސް އޮޑިއެއް - ފައްޔާޒް