ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2021 | ހުކުރު 23:04
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އެމަނިކުފާނަށް ކުޑަކުއްޖަކު ފޮނުވި އަސަރުގަދަ ސިޓީ
ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި އެމަނިކުފާނަށް ކުޑަކުއްޖަކު ފޮނުވި އަސަރުގަދަ ސިޓީ
ދަ ސަން
ޕްރިންސް ވިލިއަމް
"މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ޓިކެޓް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާށެވެ"
 
ކުޑަކުއްޖަކު ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ފޮނުވި ސިޓީ މީސްމީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުން
 
ޕްރިންސް ވިލިއަމަކީ އިނގިރޭސި އެފްއޭގެ ރަމްޒީ ރައީސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 7 އަހަރުވީ ކުޑަކުއްޖަކު ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު އެދުމެއް އެކުލެވޭ ސިޓީއެއް ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. މި ސިޓީގައި އެކުއްޖާ އެދިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅެވޭ ޔޫރޯ ފައިނަލް މެޗަށް ވަނުމަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޓިކެޓް އޭނާއަށް ދެއްވުމަށެވެ.

ޕްރިންސް ވިލިއަމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސްގެ ދޮށީ ދަރިކަލުންނެވެ. އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސަކީވެސް ޕްރިންސް ވިލިއަމެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއަށް ޓިކެޓް ލިބިފައިވަނީ އެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

ކޭޓް މިޑްލްޓަނަށް އިޓަލީ އާއި އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ފައިނަލް މެޗަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ހީކުރެވިފައެވެ. އެކަމުގައި ދެ ސަބަބެއް ވެއެވެ. އެއް ސަބަބަކީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ވުމުގެ ސަބަބުން އެކަހެރިވާން ޖެހުމެވެ. އެކަމަކު އެކަހެރިވުމުގެ މުއްދަތު އާދީއްތަ ދުވަހަށް ހަމަވާނެއެވެ. އަނެއް ސަބަބަކީ އެދުވަހަކީ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްވެސް ކުޅޭ ދުވަސް ކަމަށްވާތީ އެމެޗު ދެކެވަޑައިގަތުމަށް ކޭޓް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރެވޭ ހީއެވެ. ކޭޓަކީ އެ މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ޖަމިއްޔާގެ ޕޭޓްރޮންއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކޭޓް މިޑްލްޓަންގެ ވެމްބްލީ ޓިކެޓް ތިމަންނާއަށް ދޭށޭ ބުނެ ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް 7 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަމިއްލަ އަތުން ލިޔެފައި ފޮނުވި ސިޓީ ވަރަށް އަސަރުގަދައެވެ. އޭނާ ލިޔެފައިވެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަކަށް ވެމްބްލީއަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭނެއެވެ. އެހެންވީމާ އެކަމަނާގެ ޓިކެޓް އަޅުގަނޑަށް ދެއްވުން އެދެމެވެ. ތިޔައީ ވަރަށް ދީލަތި އަދި ކުޑަކުދިން ދެކެ ލޯބިވެވަޑައިގަންނަވާ މާތް ސާހިބެކޭ މީހުން ބުނާތީ އަހަމެވެ. އަޅުގަޑަކީ ކުޑަކުއްޖެކެވެ.

Advertisement

އަދިވެސް އޭނާ ލިޔެފައިވެއެވެ. އަޅުގަޑުގެ ބޮޑުބޭބެޔާއި ތިޔައިގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުވެ އެކުގައި ސައިފޮދުވެސް ހިއްޕެވީމުއެވެ. އަޅުގަޑު ސަޔެއް ނުބޮމެވެ. ސައި ކަމަކު ނުދެއެވެ. އަޅުގަޑު ބޮޑަށް ގަޔާވަނީ ފުޓްބޯޅަޔާއެވެ. އަޅުގަޑުގެ މަންމަ އަބަދުވެސް ބުނެއެވެ. ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅާލުމެވެ. ޝެއަރިން އިޒް ކެއަރިންއެވެ. އެ ޓިކެޓް އަޅުގަޑަށް ދެއްވައިފިނަމަ ޗޮކްލެޓެއް ނުވަތަ އެކަހަލަ އެއްޗެއް އަޅުގަޑު މަނިކުފާނަށް އަރުވާނަމެވެ.

އޭނާގެ ސިޓީ ނިންމާލަމުން ލިޔެފައިވެއެވެ. މި ދަންނަވަނީ އާދޭހެވެ. ޓިކެޓް ދެއްވާށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމު މޮޅުވާތަން ބަލަން ވަރަށް ބޭނުމެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް ފުޓްބޯޅަ އޭގެ ވަޒަނަށް އެނބުރި އަންނަނީއެވެ. ފުޓްބޯލް އިޒް ކަމިން ހޯމްއެވެ. އެ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުމެވެ.

މި ކުއްޖާގެ ސިޓީ ޕްރިންސް ވިލިއަމާ ހަމައަށް މިހާރު ވަނީ ފޯރާފައެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ އެދުން ފުދޭނޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ޔަގީނެއް ނޫނެވެ. މި ސިޓީ މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކުރަމުން އެކުއްޖާގެ މަންމަ ބުނެފައިވަނީ ދަރިފުޅުގެ ބޭނުން ހާސިލްވުމަށްވުރެ ގާތީ މާޔޫސްވާން ޖެހުން ކަމުގައެވެ. މި ސިޓީ މީސްމީޑިއާއަށް ލުމާއެކު އެތައްހާސް ބަޔަކު ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ އެސިޓީ ކިޔާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
44%
22%
0%
22%
11%
0%
ކޮމެންޓް