ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 18:56
މާލެސިޓީގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
މާލެސިޓީގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު،
ރާއްޖެއެމްވީ
އީދު ދުވަހު ހިނގާފައި އުޅޭނެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުން
އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގާފައި އުޅޭނެ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދަނީ
 
ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވުމަށް އެދިފައިވޭ
 
އެއް ޚިޔާލަކަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވޯޓު ދެވޭނެ
 
24 ގަޑިއިރަށް ޓުވީީޓާގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ޕޯލްގައި ހަތަރު ޚިޔާލެއްވޭ

އަޟްހާ އީދު ދުވަހު މާލެސިޓީގައި ހިނގާފައި އުޅޭނެ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕޯލްއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ބޮޑު އީދު ދުވަހު މާލޭގައި [ހުޅުމާލެ ނުހިމެނޭ ގޮތަށް] ހިނގާފައި އުޅޭ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު އާއްމުންގެ ޚިޔާލު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 24 ގަޑިއިރަށް ޓުވިޓާގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ޕޯލްގައި ހަތަރު ޚިޔާލެއް ވެއެވެ. އެއީ ހަވީރު 4:00ން ރޭގަނޑު 10:00ށް ހިނގާފައި އުޅުމާއި، ހަވީރު 4:00ން ރޭގަނޑު 8:00ށް ހިނގާފައި އުޅުމާއި، ހަވީރު 4:00ން އިރުއޮއްސި 6:00ށް ހިނގާފައި އުޅުމަށެވެ. އަދި މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް ތާއީދު ނުކުރާ އޮޕްޝަނެއް ވެސް ވެއެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ޚިޔާލަކަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވޯޓު ދެވޭނެ ކަމަށާއި، ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ޕޯލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭކަމުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުލަބް ހައުސް ފޯރަަމްގައި އީދު ދުވަހު ހިނގާފައި އުޅޭ ގަޑިތަކެއް ކަނޑަ އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަޟްހާ އީދު ދުވަހު މާލެސިޓީގައި ހިނގާފައި އުޅޭނެ ވަގުތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އާއްމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ވެސް އީދު ދުވަސްތަކާއި ގުޅިގެން މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ހިނގާފައި އުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަނީ މާލޭގެ މަގުތައް ކާރުބާރުބޮޑު މަގުތަކަކަށް ވެފައި އީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ އަދަދަކަށް މުސްކުޅިންނާއި ކުޑަކުދިން އީދު ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނިކުމެ އުޅޭ ވަގުތު މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީއެވެ. އަދި އާއިލާއެކު އުފާވެރި މަޖާ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް