ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 21:20
 ފްލެޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް  ފީއާއެކު ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހެނީ މަހަކު 8،500 ރުފިޔާ
ފްލެޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް ފީއާއެކު ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހެނީ މަހަކު 8،500 ރުފިޔާ
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެޗްޑީސީގެ ހިޔާ ޕޯޓަލް
އެޗްޑީސީގެ ހިޔާ ޕޯޓަލްގައި އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން އެދިއްޖެ
 

ހައުންސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ޕޯޓަލް "Hiya 7000 Portal“ގައި އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދިއްޖެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 6,720 ފުލެޓު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެންމެ ފަސޭހަ އަދި ހަލުވިގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުން، އެ މަޝްރޫޢުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ޕޯޓަލްގައި ޕާރސަނަލް އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އޮންލައިން ޕޯރޓަލްގެ މަގުސަދަކީ ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމާއި އަދި އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެދާނެ ހުރަސްތަކާއެކުވެސް، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ފަހިކުރުން ކަަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން އަންނަނީ ކުރަމުންކަމަށެވެ. ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެއްބަސްވުން ފެންނަގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޑްރާފްޓް އެޗްޑީސީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި ޑްރާފްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނަމަ އެކަން އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އަދި ޑްރާފްޓް އެއްބަސްވުން ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑްކުރެވެން ހުންނާނެކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެެވެ.

ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މި ޔުނިޓްތަކުގައި ދިރިއުޅެން ފެށޭނީ އެގްރީމެންޓްގެ މަސައްކަތާއި އިމާރާތުގައި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ. ފްލެޓްތަކުގައި މުށިޖެހުމާއި، ކުލަލުމާއި، ބަދިގެ ކަބަޑުސެޓު ޖެހުމާއި، ފަންކާއާއި ބޮކި ވެސް ހަރުކުރަންޖެހޭނީ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިންގެ ޚަރަދުގައި އަމިއްލައަށެވެ. އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދެނީ ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. މި މުއްދަތުގައި އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނަގާގޮތަށް ސަރުކާރުންވަނީ ލުއި ދީފައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފޭސްގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ފްލެޓުގެ މެނޭޖްމަންޓު ފީއާއެކު ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހެނީ މަހަކު 8،500 ރުފިޔާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހައިލައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް