ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 10:14
ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދު
ޑރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު
ނަޝީދުއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ޒަޚަމެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޒަޚަމެއް ފަސޭހަވެއްޖެ
 
ފައިތިލައަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޒަޚަމެއް ފަސޭހަވެއްޖެ
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޑޮކްޓަރުން ކުރިން ތާވަލުކުރި އެންޑޮސްކޮޕީ ވެސް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ހަށިކޮޅަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޒަޚަމެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޒަޚަމްތަކެއް ފަސޭހަ ވެއްޖެ ކަމަށް، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ.

ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭބޭފުޅު ޑރ. އިބްރާހީމް ނާޝިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފައިތިލައަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ޒަޚަމެއް ފަސޭހަވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ޑޮކްޓަރުން ކުރިން ތާވަލުކުރި އެންޑޮސްކޮޕީ ވެސް ކެންސަލްކޮށްފައި ވާކަމަށް ނާޝިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާފުއް ވަދެ މުހިއްމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެތަކެތި ނެގުމަށް 16 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއެވެ.

ޒަޚަމްތަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނީ ޖަރުމަނުވިލާތުންނެވެ. އެ މަނިކުފާނު ޖަރުމަނުވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ މެއި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދެއްވި އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން މީޑިއާތަކަށް އާއްމުކުރެއްވި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަފުޅު ސަލާމަތްކުރެވުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
24 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 12:40
ދުރުމި
ރަގަޅު ނުވާ ޒަޚަމަކީ ހަސަދައިގެ ޒަޚަމް. އެއީ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނުލިބުން