ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 21:10
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާއި އެކްޓިވް ސަރވަލެންސް މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިފި
 
އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އަދިވެސް އިތުރު
 
އެކްޓިވް ސަރވަލެންސްގައި މަދުވެގެން 380 ސާމްޕަލް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނަގާނެ
 
ކޮންމެ ކޭސްއެއްގެ ފުލް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅާއެކު ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން މަޑު ޖައްސާލި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާއި އެކްޓިވް ސަރވަލެންސް މަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި, ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީޤު ވިދާޅުވީ ކޭސްތައް އިތުރުމާއި ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ކަމަށާއި، އެކްޓިވް ސަރވަލެންސްގެ މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖައްސާލަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ދެ މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައިވާކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގައި ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ކޭސްއެއްގެ ފުލް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 80 އިންސައްތަ ކޭސް، އަދި 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވާ ހުރިހާ ކޭސްއެއް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް މަޑު ޖައްސާލުމާއެކު ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު މަދުވާނެ ކަމަށާއި، މިފަހަރުގެ ހާލަތުން ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ ހަގީގީ މަންޒަރު ސާފުނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން، ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންނަމުންދިއުމާއި އެއްކޮށް، އަޅުގަނޑުމެން އާއްމުކޮށް ކުރާ ވަރަށް ވުރެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު. ހުއްޓާލަން ޖެހުނު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި. އަދި ހަމައެއާއެކު އެކްޓިވް ސަރވަލެންސް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަޑު ޖައްސާލަން ޖެހުނު. ނަމަވެސް ކޭސްތައް މަދުވެގެން ދިއުމާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މިދެކަންތައް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. މިހާރު މާލޭގެ މަގުތަކުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ. ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ކޭސްއެއްގެ ފުލް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ.
ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީޤު

ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އެކްޓިވް ސަރވަލެންސްގައި މަދުވެގެން 380 ސާމްޕަލް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. މިމަސައްކަތުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރުގެ ހާލަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އަދިވެސް އިތުރު ކަމަށާއި، އަންލިންކް ކޭސްތައް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް