ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 20:57
މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންގެ ނޫސް ބަޔާން
ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކޮންމެ ކަމެއްގައި މުޢިއްޒަށް ތާއީދު ކުރާނަން– އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން
 
ޕީޕީއެމްގެ މޭޔަރަކު ހުށަހެޅުއްވި ކަމެއް ވީމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސިފައިން އެއްކިބާވެގެން ތިބޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ބުނޭ
 
މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތުތަކުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ފާރަވެރިވަމުން ގެންދާނެ- ކައުންސިލަރުން
 
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންސާނީ ވަސީލަތް ނެތުމާއި، ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހިމެނޭ

ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާއި ލާބަހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި ތާއީދު، އިދިކޮޅު ޕީޕިއެމްއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން އަރުވައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މާލޭ މޭޔަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ މޭޔަރަކު ހުންނެވިކަމަށްޓަކައި، އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި ކަމެއް ވީމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސިފައިން އެއްކިބާވެގެން ތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަގާމާ ހަވާލުވެ ވޭތިވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުގައިވެސް އަމަލުކުރި ފަދައިން، ކުރިމަގުގައި ވެސް އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާއި، އަގުތައް ނަގަހައްޓާ، ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ބަސް، ކަނުލާ އަޑު އަހަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތުތަކުގެ މައްޗަށް ހުޝިޔާރުކަމާއެކު ފާރަވެރިވަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކައުންސިލު ހިނގާނުހިނގާގޮތާއި ގުޅޭ ރައްތުންނަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން ދާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އެ މަސައްކަތުގައި މާލޭ ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރުންނާއެކު ތިބޭނެކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައިނޯރިޓީކަމުގައި ތިބެމެ، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ހުސްވި ހަފުތާގައި އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ބަދަލުތައް ފާސްވެފައި ވަނީވެސް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި، ކައުންސިލަރުން ބުނެފައިވަނީ، ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް ނެތުމުގެ އިތުރުން ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އަދި  ސިޓީއެއް ހިންގުމަށް އަސާސީގޮތުން ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި، ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މުއައްޒަފުން ކައުންސިލުގައި ނެތްކަމަށާއި، ކޮންމެ ކައުންސިލަރަކަށް ވަކިން ގޮނޑިއާއި މޭޒާއި، ކޮންޕިއުޓަރެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތަކާއި، މުއައްޒަފުންނާއި، ސެކްޝަންތަކާއި، ޑިޕާޓުމަންޓުތައް ހުރީ މާލޭގެ އެކި ތަންތަނުގައިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތަށް، ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އިށީނދެ، ބައްދަލުވެ، މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުރި އިމާރާތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހެން ޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

އަދި އާރބަން ޕްލޭނަރުންނާއި، އިންޖިނިއަރުންނާއި، ސަރވެޔަރުންނާއި، އައި.ޓީ ސްޕެޝަލިސްޓުންނާއި، އެހެނިހެން ފަންނީ ސަޕޯޓް ސްޓާފުންވެސް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް މާލޭ މޭޔަރާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ގައި އެމްޑީޕީއަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ 6 ގޮނޑިއެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 1 ގޮނޑި ލިބިފައިވާއިރު، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން މާލޭ މޭޔަރުގެ ގޮނޑިއާއެކު 11 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، 18 ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ މައިނޯރިޓީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި