ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 18:55
ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ސަމީއާ އަޙުމަދު
ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ސަމީއާ އަޙުމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި ސަމީއާ
ސައްމެ، ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ މުޅި ނިލަންދޫ ރޮއްވާލާފައި!
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ސައްމެ ނިޔާވީ މުޅި ފ.ނިލަންދޫ ރޮއްވާލާފައި
 
ސައްމެ ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ރަށުގައި ހުއްޓައި
 
ސައްމެ ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ އަލަތު ދަރިފުޅުވެސް ލޮލަށް ނުފެނި

އެއީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރެއެވެ. ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް އަހަރެން ފ އަތޮޅު ނިލަންދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ އެރަށުން ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔެވޭތީއެވެ. އޭރު ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން ދިޔައީ ގްރޭޑް 8 ގައެވެ. ދެ ސްޓްރީމްއަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ތިބިއިރު، އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ ކިޔަވަމުން ދިޔައީ ކޮމާރސް ސްޓްރީމްގައެވެ. މުޅިން އާ މާހައުލެއްގައި އުޅެމުންދިޔައިރު ކޮއްކޮއާއި އޭނާއާ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ސަމީއާ އަޙުމަދު (ސައްމެ) ގެ ކިބައިންވެސް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. ކޮއްކޮއާއި އަހަރެންވެސް އޭރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެއާއި ޖެހިގެން ހުންނަ ގެއަކީ ސައްމެމެންގެ ގެއަށްވުމާއެކު، ގިނަ ވަގުތުތަކެއް އެކުގައިވެސް ހޭދަކުރެވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު "ފެމިލީ ވައިބަރ ގްރޫޕް" ގައި ތައުޒިޔާގެ މެސެޖުތައް ބަންޑުންވާން ފެށިއިރުވެސް އަދި މި ވެގެން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތެއް ނޭނގެއެވެ. ވީގޮތް މުޅިން ސާފުވިއިރު ލިބިގެން ދިޔައީ ޤަބޫލުކުރަންވެސް ދަތި ޚަބަރެކެވެ. ކޮވިޑް ބަލީގައި ފ ނިލަންދޫ މޯނިންގ ސަން ސައްމެ ނިޔާވި ޚަބަރެވެ. ވިހެއި ތުއްތު ދަރިފުޅުވެސް ލޮލަށް ނުފެނި އޭނާ މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާއުކީ ޚަބަރެވެ.

ސައްމެއަކީ ހުރިހާ މިޒާޖަކާވެސް ގުޅޭ، އެންމެންގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ ޒުވާނެކެވެ. މަޑުމައިތިރި ނަމަވެސް ސަމާސާ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. އަހަރެން ސައްމެ ދަންނަން ފެށީއްސުރެ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅެނީ މިހާރުވެސް އެރަށުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މޮޅު ހުނަރުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނަބީލްއާއެވެ. އެތައް އަހަރެއްވީ އެ ލޯބީގައި ކައިވެނީގެ ގުޅުމުން ގޮށްޖެހި، އެންމެ ފަހުން ސައްމެ ވަކިވެގެން އެ ދިޔައީ ދެމީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅުވެސް ލޮލަށް ނުފެނިއެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާއާއި ވާހަކަ ދައްކާލާނެ ފުރުސަތެއްވެސް ނުލިބި އެހާމެ ހިތްދަތި ގޮތަކަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ސަމީއާ އަޙުމަދު- ފޭސްބުކް

ސައްމެގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހަނދާނަކީ ރަށުގައި އެކުގައި ދަތުރު ގޮސް އުޅުނު ހަނދާނެވެ. އަވައްޓެރިން އެކުގައި ދަތުރުގޮސް މަޖާކުރުމަކީ އެރަށުގައި އުޅުނު އިރު ކުޑައިރުގެ ފޮނި ހަނދާނެކެވެ. އެންމެން އެކުގައި ކެއްކުމާއި، ދަތުރުތައް ރާވައި ހިންގުމުގައިވެސް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އެންމެ ހިންގުންތެރިކަމާއެކު އުޅޭ އެކަކަށް ސައްމެ ވާނެއެވެ. ކްލާހުގައި ކަމެއް ރޭވިޔަސް ހަމަ އެފަދައެވެ. ސައްމެއަކީ ލީޑަރޝިޕް ނެގުމުގައިވެސް ހަރުދަނާ ނަމޫނާއެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ނިޔާވި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ސަމީއާ އަޙުމަދު- ފޭސްބުކް

އެރަށުން މައުލޫމާތުދިން މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ސައްމެ ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ ރަށުގައި ހުއްޓައެވެ. ވިހަން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވާއިރު، ނޭވާލާން އުނދަގޫވެގެން އޮކްސިޖަން ނުހިފަހައްޓައިގެން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭ ފެސިލިޓީއަށެވެ. އަދި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީ ސިޒޭރިއަން ހަދަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީއެވެ. އޭރުވެސް އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެހީގައެވެ. ލޯބިވާ ފިރިމީހާވެސް ހުރީ ސައްމެގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓަކަށްވާތީ އައިސޮލޭޝަންގައެވެ. ސިޒޭރިއަންއަށްފަހު ދަރިފުޅުވެސް ލޮލަށް ނުފެނި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ސައްމެ ނިޔާވީ މުޅި ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުން ރޮއްވާލާފައެވެ.

މިއަދު މުޅި ރަށްވެސް އޮތީ ފުން ހިތާމައެއްގައެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއްވެސް ނެތެވެ. ގެއްލިގެން އެ ދިޔައީ ހުރިހާ އެންމެންނާވެސް ގުޅޭ، ހަރުދަނާ ދަރިއެކެވެ. އަޚުލާޤު ރަނގަޅު، ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އާއިލާގެވެސް ހުރި އެންމެ ހަގު އަންހެން ކުއްޖާއެވެ.

މާތް ﷲ ސައްމެގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ދެއްވާށިއެވެ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
2%
2%
94%
2%
0%
0%
ކޮމެންޓް