ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2021 | ހޮނިހިރު 00:09
އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތައް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދަނީ
އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތައް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މިޝްކާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން
ބާކީ 3 ދުވަސް، އިހުމާލުގެ ޒިންމާ ދަރުމަވެރިންގެ ބޮލަށް ކަނޑާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް!
 
ޒިންމާ ހުރިހާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ވަނީ ވައުދުވެފައި
 
މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވަނީ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް 7 ދުވަސްތެރޭގައި ނިމޭނެކަމަށް ބުނެފައި
 
މީގެ ކުރިން ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރު އިހުމާލުން ރެކިގަތުމަށް ކޯލް ލޮގްތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައި

ޖޫން މަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވި 10 އަހަރުގެ ފާޠިމަތު މިޝްކާ މުޙައްމަދުގެ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް ވަނީ މިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މި ކޭސްގައި ފެނިގެން މިދިޔައީ ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވާތީ ސަމާލުކަން ނުދެވި ހުރި ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އިއުތިރާފުވެވަޑައިގަތެވެ.

އަދި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް އަދި އިތުރު އެއް ހަފުތާ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅި މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭތީވެ، އެ ވާހަަކަދެއްކުން ރަނގަޅީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޕަބްލިކްގެ ޕްރެޝަަރ އޮތްނަަމަވެސް ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދަވަން ކަަމަށެވެ. އަދި މިޝްކާގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި، ބައްޕަގެ އެދުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވިއެވެ.

Advertisement

މިފަދަގޮތަކަށް ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވަނިކޮށް، މިހާރު މިދަނީ މިކަމުގައި މާޔޫސްކަން ވެރިވާފަދަ ވާހަކަތަކެއް ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖޫން 10ވަނަ ދުވަހު މިޝްކާގެ ބައްޕައަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ގުޅާފައި ދިން މަޢުލޫމާތުން މިޝްކާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެކަމާއި މެދު އާއިލާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިޝްކާގެ ބައްޕައަށް ގުޅައި، ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި މިޝްކާގެ ބައްޕަ ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މިޝްކާގެ ހާލުބެލުމަށްފަހު އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަނީކަމަށް ބުނެފައިވާކަން މިހާރު ފެންނަން ނެތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މަޢުލޫމާތު "ގެއްލިފައި"ވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން މިޝްކާގެ ބައްޕަގެ ގާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑޮކްޓަރު މިހެން ބުނެފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ، ސިއްހީ އިދާރާގެ ވެރިންގެ ބަދަލުގައި އެޗްއީއޯސީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދަރުމަވެރިންގެ ބޮލުގައި އިހުމާލުގެ ޒިންމާ އެއްކޮށް އެޅުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ލިބެއެވެ.

މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިޝްކާގެ ބައްޕައާއި، މިޝްކާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ފަށާފައިވާ "ޖަސްޓިސް ފޯ މިޝްކާ"ގެ ކެމްޕޭންގެ ބައިވެރިންވެސް ދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރު އިހުމާލުން ރެކިގަނެ ދަރުމަވެރިންގެ ބޮލަށް އިހުމާލުގެ ޒިންމާ އަޅުވަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި، "ތަފްސީލީ ތަހުގީގު" ހިންގަވާގޮތްތޯ ސުވާލުކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވައުދުފުޅުފުއްދަވަން ބާކީ އޮތީ 3 ދުވަސްކަން ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

އާއިލާއިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް މިގޮތަށް ކައުންޓްޑައުން ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އިންސާފު ލިބުން ލަސްވެ މާޔޫސްވާފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދެން ސަރުކާރަށް އެއް ހަފުތާއަށްވުރެ އިތުރަށް މިކަމުގައި ބަހަނާދައްކާ މައްސަލަ ދިގުދަންމަން ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށެވެ.

އަދި މިނިސްޓަރު ދެއްވާފައިވާ މުހުލަތަށްވުރެ މަސައްކަތުގެ ދިއުޅިދިގުވެ އެއަށްވުރެ ލަސްވާނަމަ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ވިސްނާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން އިދާރާތަކަށްވެސް ހިއްސާކުރުން އިތުރަށް ލަސް ނުކުރާނެކަމަށް އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
20%
0%
0%
80%
0%
0%
ކޮމެންޓް