ހުކުރު ޚުތުބާ
މުސީބާތްތައް ޖައްސަވަނީ ޣާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލައްވަން: ޚުތުބާ
 
މުސީބާތްތަކުން އިބްރަތް ހާސިލުކުރަންޖެހޭ
 
ﷲ ތައާލާ ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ މިންވަރު ކުރައްވާފައި
 
ބައެއް މީހުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ މާޔޫސްވެ މާތް ﷲގެ ރަޙުމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާލާ
ކ. މާލެ |
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މީހަކު ނަމާދުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މުސީބާތައް ޖައްސަވަނީ ޢާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލައްވާލުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި މުސްލިމުން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް'' މިމައުޟޫގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ބޮޑު މުސީބާތެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއް ޖެހުމުން، މުސްލިމް އަޅާ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި، ޝަރުއީ ހަމަތައް ދެނެގަތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި، ބައެއް މީހުން ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެ މާޔޫސްވެ މާތް ﷲގެ ރަޙުމަތުން އުއްމީދު ކަނޑާލާ ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުންގެ އީމާންކަން ބަލިކަށިވެ، ﷲ އާ މެދު ކުށް ހީތައް ކުރާއިރު، ﷲ ތައާލާ ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ މިންވަރު ކުރައްވާފައިކަން، ކޮންމެ މުސްލިމަކު ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް، ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެއީ އީމާންކަމުގެ ރުކުނެއްކަން ޚުތުބާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނާ ހިތް ނޭދޭ ކަންކަން މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، އިލާހީ މަތިވެރި ހިކުމަތަކަށް ޓަކައިކަމަށެވެ. އެކަން ވަނީ އެކަލާނގެ އަދުލުވެރި އިމްތިހާނުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައި ވެއެވެ. މީސްތަކުން ތިމަންމެން އީމާން ވެއްޖައީމުއޭ ބުނުމުން، އެއުރެން އިމްތިޙާނު ނުކުރައްވައި ދޫކޮށްލައްވާނޭކަމަށް ހީކުރީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ހަމަކަށަވަރުން، އެއުރެންގެ ކުރީގެ (އުއްމަތް ތަކުގެ) މީހުން، ތިމަން ރަސްކަލާނގެ އިމްތިޙާނު ކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ (އީމާންކަމުގައި) ތެދުވެރިވި މީހުން، ހަމަކަށަވަރުން، ﷲ ދެނެވޮޑިގެން ވެތެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ދޮގުވެރިން ވެސް އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެތެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

މުސީބާތްތަކުން މުސްލިމް އަޅާގެ އިބްރަތް ހާސިލުކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ މިފަދަ ކަންކަން ބަލައިގަންނަން ވާނީ އޭނާ ގާފިލުކަމުގެ ނިދިން ހޭލައްވާލުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ހެޔޮ އަމަލުތައް ގިނަކޮށް ނުބައި ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ، މާތް ﷲ އާ ކުއްތަންވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މަރުމަތިން ހަނދާންކޮށް ގިޔާމަތް ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ މުސީބާތެއް މެދުވެރިވުމުން އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ސިއްހީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދީނީ އިރުޝާދުތައް ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކެތްތެރިކަމާއެކު އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމުން މުސްލިމުންނަށް ހުރި މަތިވެރި ސަވާބާއި ދަރުމައިގެ އުފާވެރިކަން ވެސް ހިތް މައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ދުނިޔޭގެ ހާލަތު އެއްގޮތެއްގައި ތާއަބަދު ދެމި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ދަތިކަމަކަށް ފަހު ފަސޭހަކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. ތަދުމަޑުކަމަކަށް ފަހު ، ތިޔާގި ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގައި ކަން ހިނގާ ގޮތްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ހިތާމަތަކާއި ހިތްދަތިކަމާއި، ހިތް ނޭދޭ ކަންކަން ތަޙައްމަލް ކުރަން ނުޖެހޭ ބަޔަކު ނޫޅޭކަން ވެސް ހަނދާނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވި ކަމެއް މެނުވީ، ކުރިމަތި ނުވާނެކަން، ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް، ﷲއާ ވަކީލުކޮށް، ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދޭ ހާލު ކެތްތެރިވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved