ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 11:51
އަލިިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި
އަލިިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް އިތުބާރު އެބަައޮތް - ބިގޭ
 
އިހުމާލެއް އޮތްކަން ކަށަވަރުވާ ހިސާބުން މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ
 
މާރިއާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ މަންމަ، އިތުބާރު އެބައޮތް

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާއަށް އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިއާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި، ސަޕޯޓަރުން އަންނީ ޚިޔާލުފާޅުކުރަމުންނެވެ. މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓަރ މާރިއާ އަކީ އެމްޑީޕީގެ މަންމަ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދެރަވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް މިނިސްޓަރ މާރިއާ ނުކުރައްވާނެކަން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލުކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީތައް، ފުލުހުންނާއި މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އިހުމާލެއް އޮތްކަން ކަށަވަރުވާ ހިސާބުން އެއީ މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ހިސާބެއް ވެއްޖެއްޔާ އެ ހިސާބުން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗްވުމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިއާއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަންނަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ހިންގާ ތަހުގީގަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އެކަމަނާގެ ފަރާތުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް