ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2021 | ހުކުރު 10:49
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)
އެމްޑީޕީ
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބިގޭ
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް "ބިގޭ" ކިޔުނީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟
 
އެ ނަން ކިޔަން ފުރަތަމަ ފެށުނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ގްރޭޑް ދޭއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު
 
'ބިގޭ' އަކީ ' ބިގް ހެޑް' ގެ ބަދަލުގައި ކިޔަން ފެށުނު ނަމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އަށް 'ބިގޭ' ކިޔުނު ސަބަބު ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި މެންބަރު ވިދާޅުވީ، އެ ނަން ކިޔަން ފުރަތަމަ ފެށުނީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ގްރޭޑް ދޭއްގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރައްވަން އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ. އެދުވަސްވަރު ކްލާހުގައި ކުރެއްވުނު ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުދައްރިސަކު ' ޔޫ ހޭވް އަ ބިގް ހެޑް ޓު ޑޫ ނޯޓީ ތިންގްސް ' މި ފަދައިން ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

މުދައްރިސް އެހެން ވިދާޅުވުމާއެކު، ބިގޭއަށް 'ބިގްހެޑް' ގެ ނަމުން ގޮވާ ކުދިންނަށް އަދަބު ދޭން ފެށި ކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން 'ބިގް ހެޑް' ގެ ނަން އެހެން ނަމަކަށް ބަދަލު ކުރަން ކުދިންނަށް މަޖުބޫރުވީ ކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ. ބިގޭ ވިދާޅުވީ 'ބިގޭ' އަކީ ' ބިގް ހެޑް' ގެ ބަދަލުގައި ކިޔަން ފެށުނު ނަމެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އެނަން ހަރުލީ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ގްރޭޑް 2 ގަ މަޖީދިއްޔާގަ އުޅުނުއިރު ކުރެވުނު ކޮންމެވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން ޓީޗާ ބުނުއްވަނީ 'ޔޫ ހޭވް އަ ބިގް ހެޑް ޓު ޑޫ ނޯޓީ ތިންގްސް. ޔޫ އާ ނޮޓް ސްޓަޑީއިން' އޭ. ބުނީމަ ދެން އެހެން ކިޔާ ކުދިންނަށް ޓީޗަރ އަދަބު ދޭން ފެއްޓީ ބިގް ހެޑް ކިޔާ ކުދިންނަށް. ދެން ކުދިންނަށް މަޖުބޫރުވީ ނަން ބަދަލު ކޮށްލަން ބިގް ހެޑް އަދަބު ނުލިބުމަށްޓަކައި. ދެން ބިގޭއަށް އެ ބަދަލުވި ގޮތަށް ދެން މިހާރު ނަން ހަރުލީ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އަދި އަސްލު ނަން ނުވެސް އެނގޭނެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން

ބިގޭއަށް 'ބިގޭ' ކިޔުނު ގޮތުގެ އިތުރުން ވެސް ހަޔާތުގެ ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް 'ފަށާއިރު' ޕްރޮގްރާމްގައި ބިގޭ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ކުރި އިންސާފުގެ ދަތުރުގައި ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެން ހިތި ތަޖުރިބާތަކުގެ މައްޗަށް ބިގޭ އަލި އަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. ބިގޭއަށް ދޫނިދޫ ޓިނު ގޮޅީގައި ހަމަސް ދުވަސް އަނިޔާގެ ތެރޭގައި ހޭދަކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. އަދި ދޫނިދޫ ތިން ނަންބަރު ކުޑަގޮޅިގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިގޭ ވިދާޅުވީ ސައިބޯން ލިބޭ ރޮށިކޮޅު ކާންދީގެން ކުކުޅު ފިޔޮއް ބޮޑުކޮށް އެޔަށް ދަރިން ލިބި އެ ދަރިންނަށް ދަރިން ލިބުނު އިރުވެސް އޮންނެވީ ތިން ނަންބަރު ކުޑަ ގޮޅީގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުގައި ދެ ރޯދަ މަސް ހޭދަވެގެން ދިޔައިރުވެސް އޮންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެން ކަމަށް ބިގޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޫނިދޫއާއި ގާމާދޫ ޖަލު ހިމެނޭހެން ހުރިހާ ޖަލެއްގައި ފަސް އަހަރު ދުވަހު ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ހުކުމްގެ ބާކީބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ބިގޭ ދެން ހުންނެވީ ހއ. ހޯރަފުށީގައެވެ. އެރަށުގައި އެއްއަހަރު ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ދެން ހުންނެވީ ރ. އަލިފުށީގައެވެ.

އިންސާފުގެ ދަތުރުގައި 1990 ވަނަ އަހަރު ޖަލު ހަޔާތް ފެއްޓެވި ގޮތަށް އެކަމުން މިނިވަންވެ އަލުން ސިޔާސީ ހަޔާތަށް ބިގޭ ނިކުންނެވީ 1999 ވަނައަހަރުގައެވެ. ބިގޭ ވިދާޅުވީ، ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާއާ އެކުވެސް ހުންނެވީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ވެސް ދެމިހުންނަވާނީ އެގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
8%
8%
31%
46%
8%
0%
ކޮމެންޓް