މިޝްކާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން
ބާކީ 4 ދުވަސް، ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރު އިހުމާލުން ރެކިގެންނަނީބާ؟
 
މިއީ މިނިސްޓަރ ނަސީމުގެ ތަހުގީގު ހިންގާގޮތްތޯ ސުވާލު އުފައްދައި، ބާކީ އޮތީ 4 ދުވަސްކަން ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައި
 
މިޝްކާގެ ބައްޕަ ގާތު ޑޮކްޓަރު އެހެން އެހިކަން ޔަގީންތޯ އެތައް ފަހަރަކު އެހިކަމަށް އާއިލާއިން ބުނޭ
 
މިޝްކާގެ ބައްޕައަށް ގުޅައި ޑޮކްޓަރު އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވިކަމަށް ބުނާ މަޢުލޫމާތު އެޗްޕީއޭއަށް ނުފެނުނު ކަމަށް ބުނި
ކ. މާލެ |
އެޗްީއޯސީގެ ހެލްތް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އެޗްއީއޯސީ

ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވި 10 އަހަރުގެ ފާޠިމަތު މިޝްކާ މުޙައްމަދުގެ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް ވަނީ މިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މި ކޭސްގައި ފެނިގެން މިދިޔައީ ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވާތީ ސަމާލުކަން ނުދެވި ހުރި ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އިއުތިރާފުވިއެވެ. އަދި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް އަދި އިތުރު ހަފުތާއެއް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ފިޔަވަޅު އެޅި މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭތީވެ، އެ ވާހަަކަދެއްކުން ރަނގަޅީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޕަބްލިކްގެ ޕްރެޝަަރ އޮތްނަަމަވެސް ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދަވަން ކަަމަށެވެ. އަދި މިޝްކާގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި، ބައްޕަގެ އެދުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި މިޝްކާގެ ބައްޕަގެ ކެތްތެރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިޝްކާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ތާރީޚަށް ތަފްސީލު ހާމަކުރޭތޯ އިންތިޒާރު ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ ދިގުލައިގެން ގޮސް "މާދަމާ، މާދަމާ" ކިޔާ ކަހަލަ ކަމަކަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އާއިލާއަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމު އަމިއްލައަށް ކުރައްވާ ތަހުގީގަށް އިތުރު ހަފުތާއަކަށް އެދިފައިވާއިރު، މިކަން އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ވީހެން ވިޔަ ނުދިނުމަށް އާންމުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. މިކަމުގައި މިޝްކާގެ އާއިލާގެ ޚިޔާލުވެސް ހުރީ މި ދެންނެވިގޮތަށެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް ތިއްބާ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހު މިޝްކާގެ ބައްޕައަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ، އެޗްޕީއޭއިން ގުޅާފައި ދިން މަޢުލޫމާތުން މިޝްކާއަށް އިންސާފު ލިބޭނެކަމާއި މެދު އާއިލާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. އެޗްޕީއޭއިން މިޝްކާގެ ބައްޕައަށް ގުޅާ ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި މިޝްކާގެ ބައްޕަ ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ދެއްކި ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މިޝްކާގެ ޙާލުބެލުމަށްފަހު އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވަނީކަމަށް ބުނެފައިވާކަން މިހާރު ފެންނަން ނެތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި މަޢުލޫމާތު "ގެއްލިފައި"ވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން މިޝްކާގެ ބައްޕަގެ ގާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ޑޮކްޓަރު މިހެން ބުނެފައިވޭތޯ ސުވާލުކުރިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ދިން މަޢުލޫމާތާއި އަމަލުކުރިގޮތުން މި މައްސަލައިގައި ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރު އިހުމާލުން ރެކިގަތުމަށް އެއްކަލަ ޑޭޓާއަޅާ ސިސްޓަމްތަކާއި "ކުޅެގެންފައިވާކަމަށް" މިޝްކާގެ އާއިލާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިކަން ރިވިއު ރިޕޯޓްގައި ކޯޓްކޮށްފައިވާގޮތް މިހާހިސާބުން މި ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު ހިމަނާލާނަމެވެ.

22:33: ޑީއެމްއާރުޓީގެ ޑޮކްޓަރު ބެލެނިވެރިޔާއަށް ގުޅުމުން ކުއްޖާގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން، މިއީ ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއްކަމާއި، ނޭވާލާން އުދަގޫވާކަމާއި (1 ދުވަސް ވަންދެން)، ހިކި ކެއްސުމާ (2 ދުވަސް) އަދި 6 ދުވަސް ވަންދެން ހުންއަންނަކަމާއި، އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމާއި އެއްވެސް ދާއިމީ ބޭހެއް ބޭނުންނުކުރާކަމާއި، ނަމަވެސް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްކަމުން ތެރަޕީ ނަގާކަމާއި އަދި ކުއްޖާގެ ބަލި ޙާލަތުގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ވާ އުނދަގޫ އަމިއްލައަށް ކިޔައި ނުދެވޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެނިވެރިޔާ ދީފައިވަކަމަށް، ޑޮކްޓަރު ނޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. 23:26 އިން 23:33: އިތުރު 5 ފަހަރަށް ކޯލް ސެންޓަރަށް ބެލެނިވެރިން ގުޅާފައިވެއެވެ. މިތަނުން އެއް ކޯލްގައި ކުއްޖާގެ ހާލު ދަށްވަމުންދާކަމާއި، ހޭނެތިފައިވާކަމާއި ނޭފަތުން ލޭ އަންނަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. މިކޯލް ތަކުގައި، ކުއްޖާ ބަލާ ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެމްބިއުލަންސް އައިސްފައިނުވާކަމާއި އެމްބިއުލަންސް އައުން ލަސްކަމަށް ބެލެނިވެރިޔާ ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެމްބިއުލަންސް ފޮނުވިފައިވާކަމަށް ކޯލް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެމްބިއުލަންސް އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައިނުވެއެވެ.
ޑީއެމްއާރްޓީ ޑޮކްޓަރު އަމަލުކުރި ގޮތްކަމަށް ރިވިއު ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތް

މިޝްކާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޖަސްޓިސް ފޯ މިޝްކާގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައިވާއިރު، ތަހުގީގު ލަސްވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ 7 ދުވަހުގެ ކައުންޓް ޑައުންއެއް ފަށާފައެވެ. މި ކައުންޓް ޑައުންގައި ވޭތިވެ ދިޔަ ތިން ދުވަހުވެސް އިންސާފު ލަސްވިޔަނުދިނުމަށް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އަދި އާއިލާއިން ތިބީ މިނިސްޓަރގެ ވައުދުފުޅު ފުއްދަވާނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިޝްކާގެ ބައްޕައަށް އައި ކޯލާއެކު މި ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ޑީއެމްއާރްޓީގެ ޑޮކްޓަރު އިހުމާލުން ރެކިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ތަފްސީލީ ތަޙުޤީޤު ހިންގަވާގޮތްތޯ ސުވާލުކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަޢުދުފުއްވަން ބާކީ އޮތީ 4 ދުވަސްކަން ވަނީ ހަނދާކޮށްދީފައެެވެ.

އާއިލާއިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް މިގޮތަށް ކައުންޓްޑައުން ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ އިންސާފު ލިބުން ލަސްވެ މާޔޫސްވާފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދެން ސަރުކާރަށް އެއް ހަފުތާއަށްވުރެ އިތުރަށް މިކަމުގައި ބަހަނާދައްކާ މައްސަލަ ދިގުދަންމަން ފުރުސަތު ނުދޭނެކަމަށެވެ. އަދި ވަޢުދުވެފައިވާ މުހުލަތަށްވުރެ މަސައްކަތުގެ ދިއުޅިދިގުވެ އެއަށްވުރެ ލަސްވާނަމަ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ވިސްނާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން އިދާރާތަކަށްވެސް ހިއްސާކުރުން އިތުރަށް ލަސް ނުކުރާނެކަމަށް އާއިލާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 ޖޫން 2021 | ބުރާސްފަތި 23:52
ޓާކުރު
ހުރިހާވެސް މައްސަލަ އަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުން ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދީ ވަމުންދާ އިޙްމާލު ތި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ތަގުގީ ކުރަން ފޮނުވަން ޖެހޭނީ
raajjemv logo

All rights reserved