ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2021 | ބުދަ 23:48
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް
ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
މިޝްކާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން
ބާކީ 5 ދުވަސް، އާއިލާއިން ތިބީ މިނިސްޓަރުގެ ވައުދުފުޅު ފުއްދަވާނެކަމުގެ އުންމީދުގައި
 
ޖަސްޓިސް ފޯ މިޝްކާގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފަށާފައި
 
މިނިސްޓަރ ނަސީމު ވަނީ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރަން އިތުރު ހަފުތާއަކަށް އެދިފައި
 
ތަހުގީގު ލަސްވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ 7 ދުވަހުގެ ކައުންޓް ޑައުންއެއް ފަށާފައި

ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވި 10 އަހަރުގެ ފާޠިމަތު މިޝްކާ މުޙައްމަދުގެ މައްސަލާގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ދެނެގަނެ، އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭކަންކަން ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު ނަސީމް ވަނީ މިކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ މެމްބަރު ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ފުރިހަމަ ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރޭ ރިޕޯޓް ތަފްސީލު ވާނެ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު އަދި އެއްކޮށް ނުނިމޭ ކަމަަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ކޭސްގައި ފެނިގެން މިދިޔައީ ފާއިތުވި ދޮޅު އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވާތީ ސަމާލުކަން ނުދެވި ހުރި ކަންކަން ކަމަށެވެ. އަދި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް އަދި އިތުރު ހަފުތާއެއް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި މީހުން ގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭތީވެ، އެ ވާހަަކަދެއްކުން ރަނގަޅީ ތަހުގީގު އެއްކޮށް ނިމުމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޕަބްލިކްގެ ޕްރެޝަަރ އޮތްނަަމަވެސް ބޭނުންވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދަވަން ކަަމަށެވެ. އަދި މިޝްކާގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދެކެވޭ ކަމަށާއި، ބައްޕަގެ އެދުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި މިޝްކާގެ ބައްޕަގެ ކެތްތެރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ނަސީމު އެމަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް ކުރައްވާ ތަހުގީގަށް އިތުރު ހަފުތާއަކަށް އެދިފައިވާއިރު، މިކަން އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ވީހެން ވިޔަ ނުދިނުމަށް އާންމުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. މިކަމުގައި މިޝްކާގެ އާއިލާގެ ޚިޔާލުވެސް ހުރީ މި ދެންނެވިގޮތަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އެމްވީއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިޝްކާގެ އާއިލާއިން ވަނީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ތާރީޚަށް ތަފްސީލު ހާމަކުރޭތޯ އިންތިޒާރު ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަކީ ދިގުލައިގެން ގޮސް "މާދަމާ، މާދަމާ" ކިޔާ ކަހަލަ ކަމަކަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އާއިލާއަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާކަމެއް ކުރާނެކަމަށެވެ.

މިޝްކާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޖަސްޓިސް ފޯ މިޝްކާގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައިވާއިރު، ތަހުގީގު ލަސްވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރު ވަނީ 7 ދުވަހުގެ ކައުންޓް ޑައުންއެއް ފަށާފައެވެ. މި ކައުންޓް ޑައުންގައި ވޭތިވެ ދިޔަ ދެ ދުވަހުވެސް އިންސާފު ލަސްވިޔަނުދިނުމަށް ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އަދި އާއިލާއިން ތިބީ މިނިސްޓަރގެ ވައުދުފުޅު ފުއްދަވާނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އާއިލާއިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 5 ދުވަހުވެސް މިގޮތައް ކައުންޓްޑައުން ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ އިންސާފު ލިބުން ލަސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދެން ސަރުކާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއެއް ކަމަށެވެ. އެއަށްވުރެ ލަސްވާނަމަ ފުލުހުންނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ވިސްނާކަމަށާއި، މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން އިދާރާތަކަށްވެސް ހިއްސާކުރުން އިތުރަށް ލަސް ނުކުރާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް