އިންޑިއާގެ ބޯދާ ގަބޫލުކުރުންތައް
މައްސަރު ދުވަސްވަރު ބައިތިއްބަނީ ވަކި ޖިފުޓިތަކެއްގައި
 
މި ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އެފަދަ ޖިފުޓިއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓައި މަރުވެފައިވޭ
ކ. މާލެ |
މައްސަރު ދުވަސްވަރު ބޭނުން ކުރުމަށް އިންޑިއާގައި ހަދާފައިވާ ޖިފުޓިތައް
ޕްރަޝާންތް މަންޑަވާރ

އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ބައެއް ސްޓޭޓުތަކުގައި މައްސަރު ދުވަސްވަރު އަންހެނުން އެކަހެރިކޮށްގެން ގެންގުޅޭ އާދަކާދަޔަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މަހަރާޝްތްރާގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކުރާ މި އާދަކާދައިގެ ދަށުން، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން މައްސަރު ދުވަސްވަރު، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ޖިފުޓިތަކެއްގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބައިތިއްބާކަމަށް ވެއެވެ. އެ ތަންތަނަކީ މާބޮޑު ސާފުތާހިރުކަމެއް، އަދި ބަންދުކަމެއް ނެތް، ރައްކާތެރިވެސް ނޫން ތަންތަންކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.

ޒަމާނީ ގޮތްތަކަށް މި ޖިފުޓިތައް އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ފެށިފައިވީނަމަވެސް، އަދިވެސް ގިނަ އާބާދީތަކެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރީ އެގޮތަށެވެ.

މި ޖިފުޓިތަކުގައި އެންމެ އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދާލެވޭ ވަރަށްވެސް ވަސީލަތްތައް ނުހުންނައިރު، މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން 21 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު އެފަދަ ޖިފުޓިއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓައި މަރުވެފައިވެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ހަރުފައެއް ވިހަލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ހާލަތުގައިވެސް އޭނާގެ އާއިލާއިން ވަނީ އޭނާގެ ގައިގައި އަތްލުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު އިންޑިއާގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ޚަރްވާދީ ސޯޝަލް ވެލްފެއަރ އެސޯސިއޭޝަނުން ގެންދަނީ ޖިފުޓިތަކުގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރި، އަދި ސާފުތާހިރު ތަންތަން ގާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

އަދި މުޅި މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ މައްސަރު ދުވަސްވަރު އަންހެނުން އެކަހެރިކުރުމުގެ ސަގާފަތް މުޅިން ދޫކޮށްލުން ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ދެކެއެވެ.

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ބޭނުން ކުރުމަށް އިންޑިއާގައި ހަދާފައިވާ ޖިފުޓިތައް - ޕްރަޝާންތް މަންޑަވާރ

އޭގެ އިތުރުން، އިންޑިއާގެ ބައެއް ފަގީރު އާބާދީތަކުގައި މިކަން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މިންވަރަކަށް މޫލާފައިވާކަމަށް، އެ ގައުމުގެ މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މައްސަރު ދުވަސްވަރު އެ ޝަހަރާ ދުރުގައި ހުންނަ ޖިފުޓިތަކެއްގައި 5 ދުވަސް ހޭދަކުރުން މަޖުބޫރުވާއިރު، އަމިއްލައަށް ކެއްކުންފަދަ ކަންކަންވެސް އޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި އެމީހުންނަކީ ނަޖިސް ބައެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމައުގެ އެހެން މީހުންވެސް ދެކެއެވެ.

މި ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމިއްޔާތައްވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
18%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
2%
އުފާ ވެއްޖެ
10%
ދެރަ ވެއްޖެ
61%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
8 ޖޫން 2021 | އަންގާރަ 12:46
އެމް
ހިންދޫ އަވަށެއް ވީމަ އެ ނުކިޔާނެ ހަރުކަށި ފިކުރަކަށް. މުސްލިމް އަވަށެއްގަ ތިކަން ތި ގޮތަށް ހިނގާނަމް އެމެރިކާއިން ބޮންވެސް އަޅާފާނެ ކަންނޭނގެ ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލަންށޭ ކިޔާފަ. އަހަރުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޭލާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އިލްމުވެރިންގެ އަޑު ކަނޑުވާލާ އިސްލާމް ދީން ނިކަމެތި ކުރަން އެމްޑީޕީ އިން މި ކުޅޭ ކުޅި ބަލަން.
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 14:14
މުޙައްމަދު
އެއީވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ހަރުކަށި ފިކުރޭ ކިޔައިގެން ހަޅޭލަވަންވީނުތޯ!
7 ޖޫން 2021 | ހޯމަ 06:31
މޮހޮރުތަޅާ
އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މަހަރާޝްތްރާގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކުރާ މި އާދަކާދައިގެ ދަށުން، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން މައްސަރު ދުވަސްވަރު، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ޖިފުޓިތަކެއްގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބައިތިއްބާކަމަށް ވެއެވެ. އެ ތަންތަނަކީ މާބޮޑު ސާފުތާހިރުކަމެއް، އަދި ބަންދުކަމެއް ނެތް، ރައްކާތެރިވެސް ނޫން ތަންތަންކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ. އިންޑިއާ އަކީހަރުކަށި ފިކުފުގެ ބޯގަޅި ހިންދޫޒިއަމްގެ ބަޔަކު އުޅޭ ތަނެއް ދުވަސްކޮޅަކުން އައްޑޫވެސް! އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މަހަރާޝްތްރާގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަމަލުކުރާ މި އާދަކާދައިގެ ދަށުން، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިން މައްސަރު ދުވަސްވަރު، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ޖިފުޓިތަކެއްގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބައިތިއްބާކަމަށް ވެއެވެ. އެ ތަންތަނަކީ މާބޮޑު ސާފުތާހިރުކަމެއް، އަދި ބަންދުކަމެއް ނެތް، ރައްކާތެރިވެސް ނޫން ތަންތަންކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެއެވެ.
raajjemv logo

All rights reserved