ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 09:34
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕޮލިސް
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގާ ގުޅޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު
 
ހަމަލާއާ ސީދާ ގުޅުން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިވޭ
 
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 01:30 ގައި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުޤީގުގާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 01:30 ގައި އޮންލައިންކޮށް ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ސީދާ ގުޅުން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ 4 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުުހުންވަނީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދި އޮތީ ވަރަށް ޅަފަތުގެ މަރުހަލާއެއްގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިންމައި މަސައްކަތުގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓަކާއި، ކޮމެޓީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާ ކުރައްވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުގެ އޮޑިޓް ހެދުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 4 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް 11 މޭ 2021 ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާއެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ ފަހުން ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޖޫން 2 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮޑިޓް ކޮމިޓީން ވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރެލާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ގްރޫޕަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައީސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. މިއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސެކިއުރިޓީ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 09:42
ހ މ ޒ
ލާދީނީ ބިލަކީ ދީނީ ނަސޭހަތަށް އޮތް ހުރަހެއް