ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 11:02
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަންވިލާތުގައި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަރުމަންވިލާތުގައި
މުހައްމަދު ނަޝީދު / ޓްވިޓަރ
މެއި 6ގެ ހަމަލާ
މޭއި 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އަޅުގަނޑު ޖަރުމަނަށް ގެންގޮސް ބޭސްކުރީ ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި: ނަޝީދު
 
އެ ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީ އިން ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލި
 
ނަޝީދަށް ހަމަލަ ދިނީ 2021 މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 
ބުދަ ދުވަހު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ވަނީ މި ހަމަލާ ދެވުނީ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލު އޮވެގެން ކަމަށާއި އެކަން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭއި މަހު ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ޖަރުމަނުވިލާތަށް ވަޑައިގެން ބޭސްކުރެއްވީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަމުންނެވެ. ބުދަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ދިން ހަމަލާ ދެވުނީ ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުން ކަމަށާއި އެ ކަމުގައި ސުވާލު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް ހުރި ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު ވަނީ އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ގައުމު ހަލަބޮލިވުމުން ދައްކާ ވާހަކަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދައުލަތުން ނަޝީދަށް އެތައް ހޭދައެއް ކުރާ ކަަމަށް ވެސް މެންބަރު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވުމުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަނީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާފައެވެ.

އަދި ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ކުރާ ޚަރަދަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކަަމަށް ވިދާޅުވާތީ އެކަމަށް މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފާޑު ވިދާޅުވިއެވެ. މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކަށް ފަހު ވާހަކަަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއްވެސް ފަރުވާއަކަށް ރާއްޖެއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑު ޖަރުމަން ވިލާތަށް ގެންދިޔައީ ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި. އަޅުގަނޑަށް ޖަރުމަނުގައި ބޭސްކުރީ ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި. ދެން އަޅުގަނޑު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުރި 3 ހަފްތާ، އެ 3 ހަފްތާގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުގެ ބޭހަށް ޚަރަދެއް ކުރި. ދެން އެ ވިދާޅުވާ ޚަރަދުތަކަކީ އެމްއެންޑީއެފަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު

އެ ހަމަލާއާއިލލ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީ އިން ޚާއްސަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލިއެެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓްގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ގެންގުޅޭ ފަރުވާކުޑަ ނިޒާމުތަކާއި، އަދި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި އުފެދިގައިވާ ނިޒާމީ ބާގަނޑު އަދި މައުލޫމާތެއް ލިބުމަށްފަހު އެމްއެންޑީއެފްއިން އަމަލު ކުރާ ގޮތްތަކުގައި ހުރި ފުށު އެރުން ފަހަގަކޮށް އެކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް ލަފާ ދީފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް