ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2021 | ހުކުރު 10:34
މޭޔަރ ޑރ. މުޢިއްޒު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އުންމީދީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވި
މޭޔަރ ޑރ. މުޢިއްޒު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އުންމީދީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެއްވި
ރައީސް އޮފީސް
ހިޔާ ފްލެޓް އަގު
ހިޔާ ފްލެޓްގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ
 
ހިޔާ ފްލެޓަށް ވަންނަން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ދެލައްކައަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ
 
ހިޔާ ފްލެޓަށް ޑައުން ޕޭމެންޓް ދައްކަން ނުޖެހޭ
 
މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަހައްމަލް ކުރެވޭނެ އަގެއް ނޫން
 
އަގު 5،600ށް ކުޑަ ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފްލެޓް ތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމުގެ މަޝްރާތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއެކު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓް ތަކުގެ އަގު 5،600ށް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށާއި، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކައުންސިލް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެޗްޑީސީއާއެކު ބާއްވަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވި ކަަމަށެވެ.

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ 8،500 ރުފިޔާގެ އަގަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަހައްމަލްކުރެވޭނެ އަގެއް ނޫން ކަަމަށް ރައީސަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެ ފްލެޓުތަކަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭއިރު، އެކަމަށް މަދުވެގެން ދެ ލައްކަ އެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެއީ އާއްމު ރައްޔިތަކަށް އުފުލޭނެ ފަދަ ދަރަންޏެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނަކުން އެ ހިސާބު ހެއްދެވި ކަމަށާއި، އޭގެން 5،600 ފްލެޓް ތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިގެން އެޗްޑީސީއަށް ގެއްލުން ނުވާނެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ހިޔާ ފްލެޓްގެ އަގު ބޮޑުކަން ރައީސް ސާލިހު ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ އަގު ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވި ކަމަށެވެ. މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އަގު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވެސް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 8،500 ރުފިޔާއެެވެ.

ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭނީ 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހައިލައިގެން އިންސްޓޯލްމަންޓުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 7،500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ފުލެޓުގެ މެނޭޖްމެންޓު ފީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 1,000ރ. ނަގާ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ފްލެޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފްލެޓުތަކަށް ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ އެ މީހަކަށް އެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ. އަދި ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ފްލެޓުގެ ޖުމްލަ އަގުން އުނިކޮށް، މަހު ކުލި މިއަގާ އެއްގޮތަށް ކުޑަކުރާނެ ކަމަށާއި ފުލެޓަށް ފައިސާ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ކުޑަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް