ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2021 | އަންގާރަ 13:59
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީީ)
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ޅޮހީ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން
ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި
 
އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ހަސަން މަނިކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެންގުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ނ. ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ހަސަން މަނިކުއާ މެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީީ)ން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 2 ޤަޟިއްޔާއަކުން އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ހަސަން މަނިކު ތަނާޒުލްވެފައި ވަނީ ޝަރީއަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ މާއްދާގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި އަދި އެ ނޫންވެސް ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުން ތަނާޒުލްވެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަދަ ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ހަސަން މަނިކުގެ މި އަމަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ 3.1 އާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާބެހޭ ގަަވާއިދު 6 ގެ 35 ވަނަ މާއްދާއާއި، އެ މާއްދާގެ ދަށުން އަންނަ ދެވަނަ ނަންބަރާއި ޚިލާފު އަމަލެއް ކަމަށް ތަހުގީގަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 32-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ހަސަން މަނިކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެންގުމަށް، 16 މޭ 2021 ގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ އެ ކޮމިޝަނުގެ 40 ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 ޖޫން 2021 | އާދީއްތަ 00:29
އަހުމަދު..ޖ
ތި ގާޒީގެ ކަންފަތް އަނބުރާލަން ވީނު. އެވެސް ސުލޫކީ މިންގަނޑު އިސްލާހު ކުރެވޭނެ ކަމެއް