ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2021 | އަންގާރަ 12:54
ލޯކަލް މާރުކޭޓް، ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ލޯކަލް މާރުކޭޓް، ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިންތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރުން
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީން ކުއްޔަށް ދީފައިހުރި ބިންތަކުގެ ކުލިން 30 އިންސައްތަ ކުޑަ ކުރަނީ
 
ވިލިމާލެ އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރާނެ
 
ޕާކިންގ ޒޯނުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ނަގާފީ ކުޑަކުރާނެ
 
ފައްތިޔާ ތަކާއި، މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުން ނަގާ ކުލިން 30 އިންސައްތަ ކުލި ކުޑަކުރާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ލިބި އާދައިގެ ހާލަތަކަށް އާދެވެންދެން ކުއްޔަށް ދީފައިހުރި ބިންތަކުން ނަގާ ކުލިން 30 އިންސައްތަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ލިބި އާދައިގެ ހާލަތަކަށް އާދެވެންދެން ސިޓީ ކައުންސިލް އިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިހުރި ބިންތަކާއި، ފައްތިޔާ ތަކާއި، މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުން ނަގާ ކުލިން 30 އިންސައްތަ ކުލި ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ކުއްޔަށްދީފައިވާ ޕާކިންގ ޒޯނުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ކާރު ޕާކް ކުރުމަށް ނަގާފީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ އާއްމު ހާލަތަކަށް އަންނަންދެން 1000 ރުފިޔާ މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ކުޑަކުރުމަށާއި އަދި އާއްމު ހާލަތުގައި ވެސް 1500 ރުފިޔާ މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ކުޑަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ "ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް" މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައިވާ ގޮތަށް، ވިލިމާލެ އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅާ ވަކި އަދަދަކަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ދުއްވޭ ވެހިކަލްތައް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބުނީ މާލެ ސިޓީގައި ދުއްވޭނީ ކިތައް ވެހިކަލްކަން ކަނޑައެޅުމަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަން ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ކަމަކަށްވީއިރު އެކަން ކަނޑައެޅުމަށް، ވެހިކަލްތަކުގެ ކުރިން ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައެޅުމަށް ކުރަން ޖެހޭއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 07 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޚާއްސަ ކޮމެޓީއެއް ނަގައި 2 ހަފްތާތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ބުނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ބިޑް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަން ނިންމާފައިވާއިރު، މި ބިޑް ކޮމިޓީގައި ކުރިއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއް ނުހިމަނައި، ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު ހުރި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭގޮތަށް ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާނެ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މާލެ ސިޓީ އިން ދޭ ޚިދްމަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް، ގާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އެހެން ކައުންސިލް ތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ވެސް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓެއް މިހާތަނަށް ހުޅުވިފައި ނުވާތީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު އިދާރާގެ އެކައުންޓެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ "ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް" މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް، ކޮންމެ ބްލޮކަކަށް ވޮލަންޓިއަރ ލީޑަރެއް، އެ ބްލޮކެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި، އެ މަސައްކަތް 1 މަސް ތެރޭގައި ނިންމާނެކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ "ރައްޔިތުން އެދޭ އަމާޒަށް" މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ގައިވާ ގޮތަށް، އަވަށު ބޯޑުތައް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން (ބްލޮކް ލީޑަރުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތާއެކު ކުރިޔަށްދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި) އަދި މި މަސައްކަތް 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި