ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 19:11
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރެއްވި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅީ ޑީޖޭއޭއިން
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރެއްވި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅީ ޑީޖޭއޭއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ
އަދުރޭ ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ކިޔުއްވި މައްސަލަ ހެކި ހޯދިގޮތް ގޯސްވެގެން ބޭރުކޮށްލައިފި
 
އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި ފަސް ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި މައްސަލައަކީ ޑީޖޭއޭއިން ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅި މައްސަލައެއް
 
މައުޟޫއީ ގޮތުން މިއީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫން

އިދިކޮޅު ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހަސަން ސައީދު ކުރެއްވި ހުކުމުގައި ވަނީ، ދައުލަތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި "އޯޑިއޯ އެނާލިސިސް ރިޕޯޓް" އާއި، "ވިޑިއޯ އެންޑް އިމޭޖް އެނާލިސިސް ރިޕޯޓް" އެއް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާން ހޯދުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ހުކުމުގައި ވަނީ، މި 2 ރިޕޯޓަކީ ސައްހަ ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ ދެން ހުރި ހެކިތަކަށް ބުރަވެ ބަލާއިރުވެސް، މިއީ މަދަނީ މިންގަނޑުން މައުޟޫއީ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި 28 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތް، ކުރިއަށްދަނިކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދިޔަ މުޒާހަރާގައި ހުންނަވައިގެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރެއްވުމުގެ މައްސަލައެކެވެ. ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބެލި ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހަޑިހުތުރުބަސް ބޭނުންކޮށް، އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައިގެން ބޭއަދަބީ ބަސްތައް ބޭނުންކުރި މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅީ ޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުންނެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި، ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހުކުމް އިއްވީ 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައެވެ. އެ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ތިބެގެން ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން މުޒަހަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް
ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖުން ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން މަފާޒު ބަންދުކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
މާނުގެ ޝަރީއަތް ޝެޑިއުލްކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން، ތާވަލުކުރާނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓް