ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
5 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 15:19
-
4853
މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރު
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ 5 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި އެވެ.
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ 43 ވަނަ ބައްދަލުވުން - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 66 ވަނަ ބައްދަލުވުން - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 48ވަނަ ބައްދަލުވުން - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
ޤައުމީސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން - ފޮޓޯ: މަޖިލިސް
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ - ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 1 ވަނަ ޖަލްސާ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ހޯމަ ދުވަހު ފެށުނު އިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ތިން މެމްބަރަކު ވަނީ އައިސޮލޭޝަންގައި