ޔަމަނުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާކުރުން

20 އޭޕްރިލް 2024 | ހޮނިހިރު 18:10
-
2599
އިސްރާއީލުން ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާއަށް ވައިގެމަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ހަމަލާ ދެމުންދާތާ 196 ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، ޔަމަނުގެ ސަންއާގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރުމަށް ހޫސީންގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް