ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 18:05
-
4554
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު 8ން ހަވީރު 5:30 އަށެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން، ވޯޓު ގުނަން ތައްޔާރުވަނީ - ފޮޓޯ: އީސީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން، ވޯޓު ގުނަން ތައްޔާރުވަނީ - ފޮޓޯ: އީސީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ވަގުތު ހަވީރު 5:30 އަށް ހަމަވެ ކިއުތައްވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި - ފޮޓޯ: އީސީ
ރިސޯޓްތަކުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވޯޓުނެގުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އީސީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުން ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކަންކަން އޮބްޒާރވްކުރުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އީސީ
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯަޓުފޮށިތަކުގެ ވޯޓުލުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އީސީ
މާލޭގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ވޯޓު ލަނީ - ފޮޓޯ: އީސީ
މާލޭގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވޯޓުނެގުމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އީސީ