އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ހަމަލާ ދިނުން

23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 15:18
-
870
އިސްރާއީލުން ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާއަށް ވައިގެމަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް މެދުނުކެނޑި ދެމުންދާތާ މިވަނީ 199 ދުވަސް ވެފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާ ތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެތައް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެއެއް ކައިރީގައި ތިބި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެއެއް ކައިރީގައި ތިބި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެއެއް ކައިރީގައި ތިބި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެއެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެއެއް ކައިރީގައި ތިބި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ މީހުން އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ގެއެއް ކައިރީގައި ތިބި މީހުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް