ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ރައްޔިތުން ދީރް އަލް-ބާލާހުގެ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދުން

24 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 16:44
-
803
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ރައްޔިތުން ދަނީ ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންނެވެ.
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އަންހެނެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އަންހެނަކާއި ކުޑަ ދެކުދިން އެއްޗެހި ދޮންނަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކުޑަ ކުދިން ތަކެއް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ރައްޔިތުން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ކުޑަ ކުދިން ތަކެއް ކުޅެނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ދީރް އަލް-ބާލާހުގައި ޔޫ.އެން.އާރް.ޑަބްލިއު.އޭއާ ގުޅިފައިވާ ސްކޫލެއްގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ އަންހެނުން ތަކެއް، ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަނީ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް