އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާގައި ޣައްޒާގެ އައިވީއެފް އެމްބްރިޔޯތައް ހަލާކުވުން

19 އޭޕްރިލް 2024 | ހުކުރު 16:56
-
2265
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން އައިވީއެފް އެމްބްރިޔޯތައް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެ އިމާރާތް ހަލާކުވެފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން އައިވީއެފް އެމްބްރިޔޯތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރުގެ ޗީފް އެމްބްރިއޯލޮޖިސްޓް މުހައްމަދު އަޖުރު - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެ އިމާރާތް ހަލާކުވެފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން އައިވީއެފް އެމްބްރިޔޯތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޔަހޫދީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ފާޓިލިޓީ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ އަލް ބަސްމާ އައިވީއެފް ސެންޓަރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގެ ސަބަބުން އައިވީއެފް އެމްބްރިޔޯތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް