ވެލެންސިއާ އާއި ވިކްޓަރީ ނަގައިދީގެން ފައިޓޯ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް
ހުސައިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ)
ކ. މާލެ |

އާއްމުކޮށް މީހުންގެ ލޮލުގައި މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު އަޅައިގަންނަ ދެތިން ކަމެއްވެ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެއީ ކުޅޭ ކުލަބާހުރެ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ޖަހާ މޮޅު ގޯލަކުން ނުވަތަ ކުރެވޭ މޮޅު އަޅައިގަންނަ ކަމަކުންނެވެ. ނޫންނަމަ ހޯދައިދޭ ނުވަތަ ހޯދާ ކާމިޔާބީއަކުންނެވެ.

ނަމަވެސް މިޑްފީލްޑަރު ހުސައިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ) އަކީ ތަފާތު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތިން ކުލަބުގެ ތެރެއިން ދެ ކުލަބު ކަރުތާފެނުން މައްޗަށް ހިއްލާލުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަން ފެށުނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ވެލެންސިއާއިންނެވެ. އީގަލްސްއަށް ކުޅެފައި، ކޯޗު އިސްމާއީލް އާސިފް (ކުޑަހީނާ)ގެ އެދުމުގެ މަތިން އޭނާ ވެލެންސިއާ އަށް ބަދަލުވީ އެކުލަބު އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ނަގައިދިނުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތަށެވެ. އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެން ވެލެންސިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވިއިރު ފައިޓޯ އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު މެދުތެރޭގަ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ކަނާތުން ފަހަތަށް ކުޅެނީ ކޯޗު ބޭނުންވި ކޮންމެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ މޮބައިލް ކުޅުންތެރިއަކަށްވުމުންނެވެ.

ހުސައިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ) ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅެނީ - ފޭސްބުކް

21 ފެބްރުއަރީ 2020ގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފައިޓޯ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ރީނދޫ ޖާޒީގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. މިއަޒުމުގައި ވެލެންސިއާއިން 2022ގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގައި ވެސް ފައިޓޯ މުހިންމު މީހަކަށްވި އެވެ.

ވެލެންސިއާ ކަހަލަ ބޮޑު ކުލަބެއް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ގެނައުމުގައި ބައިވެރިވެވުމުން ވަރަށް އުފާވޭ. އަދި ކުޅުމާމެދު ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. އުއްމީދަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން
ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ފައިޓޯ ބުންޏެވެ.
ހުސައިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ) ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ވެލެންސިއާ ޓީމާއެކު - ފޭސްބުކް

ވެލެންސިއާއިން ރިލީޒް ހޯދައިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އޭނާ ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި ކާމިޔާބު ކުލަބު ވިކްޓަރީއިންނެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނިއުރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް، ވިކްޓަރީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވި އިރު އެ ޓީމުގެ ވެސް އެންމެ ވިދުން ގަދަ އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ފައިޓޯ އެވެ.

ހުސައިން ފައިސަލް (ފައިޓޯ) ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅެނީ: ފޮޓޯ ސިޑިބަރި - ފޭސްބުކް

މުހިންމު "އެ ފައިނަލް'' މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ވިކްޓަރީ ކޮޅަށް ވައްދާލީ ކަނާތު އަރިމަތިން ކުޅެމުންދިޔަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުގައި ބަލިނުވެ ވިކްޓަރީ ފައިނަލާ ހަމައަށް ކުރި ދަތުރުގައި ކޯޗު ސޮބާހް މުހައްމަދުގެ ޕްލޭނުގައި ވަރަށް އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްދީފަ އެވެ.

މިހެންވެ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި ފައިޓޯގެ ނަން މުހިންމު ސަފުހާއެއްގައި ލިޔަންޖެހެ އެވެ. ވިކްޓަރީ އާއި ވެލެންސިއާ އަކީ  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބު ހޯދި ތިން ކުލަބުގެ ތެރެއިން ދެ ކުލަބެވެ. މި ދެ ކުލަބު ވެސް ވެއްޓުނު ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަތުމުގައި ފައިޓޯ ކުރި މަސައްކަތަކީ ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއީ ހާއްސަ ކަމެކެވެ. އަގުހުރި ހިދުމަތެކެވެ. މި ހިދުމަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި އޮތް ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެނަމަ އަދި މާފުރިހަމަވާނެ އެވެ. ފައިޓޯ އަށް ސާބަހެވެ.

ފައިޓޯ ވިކްޓަރީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ގެންގޮސްދިނުމަށްފަހު ޓީމާއެކު - ފޭސްބުކް