ނީޝާމް: އެއް ލަނޑަށް ހަ ވިކެޓް ނެގި، ރެކޯޑް މުގުރާލެވިދާނެތަ؟
އަހްމަދު ނީޝާމް ނާސިރު
ކ. މާލެ |

އޭނާގެ ފެށުން އައީ މޮޅު އެތައް ކުޅުންތެރިންތަކަކާއެކު ފުޓްބޯޅައިންނެވެ. ކެރިއަރު ނިންމާލީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. ގިނަގުނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިއެވެ. ރަންވަނަތަކަކާއި ރެކޯޑްތަކެއް ހާސިލްކުރިއެވެ.

ނީޝާމްގެ ބައްޕައަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ފުޓްބޯޅަ ކޯޗެވެ. ޒަމާނީ މިއުޒިކް ކުލަބަށް ކުޅުއްވި، ފަހުން ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސްގެ ކުލަބުގެ އިސް ހިންގުންތެރިޔާ ރިނބދޫ އަހުމަދު ނާސިރެވެ. ކުޑައިރު ބައްޕަ ކުޅިވަރުގައި އުޅުއްވާ މަންޒަރު ފެނުމުން ނީޝާމް ވެސް އެ މަގުން ހިނގައިގަތީއެވެ. އުއްމީދަކަށް ވީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމެވެ.

ނީޝާމް، ކްރިކެޓް ޓީމާއެކު - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މަޖީދިއްޔާގައި ކިޔަވަމުންދިޔައިރު ނީޝާމްގެ އެއްވަނަ ކުޅިވަރަކީ ފުޓްބޯޅައެވެ. ކްރިކެޓް ކުޅެނީ ލިބޭ ހުސްވަގުތުގައެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެގި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑުގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނުނެވެ. އެ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހަށް ދިޔަ 100 ކުޅުންތެރިންގެ އެކި ފަހަރު މަތިން މަދުކުރަމުންގޮސް ތިން މަހުގެ ޕްރެކްޓިހަށްފަހު ގަދަ 18ގައި އޭނާ ލައްވާލުމާއެކު ނީޝާމް ގެންދިޔައީ 1995 ވަނަ އަހަރު ލެގޫންސުންނެވެ.

އޭރު ލެގޫންސްގަ ދޮންބިލެތް، ސުޒޭން، މާއްޓޭމެން ތިބި. އެމީހުންގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އެމީހުންނާއެކު ކުޅެން ލިބުމުން އުފާވި. ސަޕޯޓް ލިބެނީ ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިންގެ ޑިސިޕްލިން ރަނގަޅުވުމުން. ޕްރެކްޓިސް ނިންމާފަ ގިނަ ރޭރޭ ކެއުން ވެސް އޮންނާނީ އެމީހުންނާއެކު. ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުޅުމުން ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމަކަށްވި.
ނީޝާމް ބުންޏެވެ.
ނީޝާމް (9) ލެގޫންސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ލެގޫންސްގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ސީޒަނަކަށްފަހު، ޖެހިގެން އައި އަހަރު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ ނުކުޅެއެވެ. އަދި 1997ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުލަބު ނިއުރޭޑިއަންޓަށް އޭނާ ބަދަލުވީ އީގަލްސަށް އެފްއޭކަޕް ކުޅެދީފައެވެ. އެކަމަކު ގާތްގާތުގައި ކަކޫ އިންޖަރީވެ، ޖެހިގެން އައި އަހަރު ވިކްޓަރީގެ ޖަރޒީގައި ހުއްޓައި ނީޝާމަށް ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ.

އޭރު ވާދަވެރިކަން ބޮޑު. ގަޑިއަށް ޕްރެކްޓިހަށް ނުގޮސްފިނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑު ގަޑިއެއް ނުޖެހޭނެ. އެއަށްފަހު ކޯޗުން ބުނާ ގޮތަށް 100 ޕަސެންޓް ދެވޭތޯ ބަލަން. އެއީ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ. ރިކަވަރ ވޭތޯ ބެލިން. އަނިޔާގަ ހުރެވެސް ކުޅެވޭތޯ ބެލިން. އެކަމަކު ފިޓްނަސްއަށް ނާދެވުމުން ލޯ މަރާލާފަ ފުޓްބޯޅަ ބޫޓު އެއްފަރާތްކޮށްލީ.
ނީޝާމް ބުންޏެވެ.
ނީޝާމް (9) ނިއުރޭޑިއަންޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ އުއްމީދު ކަފުން ކުރަން ޖެހުނަސް، ނީޝާމްވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކްރިކެޓް ލެޖެންޑަށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު 2005 ވަނަ އަހަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އޭނާއަކީ އެ ޓީމުގެ ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު ތައިލެންޑް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ތަށި ހޯދިއިރު، ސެމީ ފައިނަލުގައި ބުރޫނާއީއާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ބޯލިން ރެކޯޑަކީ ވެސް އަދިވެސް އެހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް އަތްނުލެވި އޮތް އެއްޗެކެވެ.

2006ގަ ބުރޫނާއީ މެޗުގަ އެއް ލަނޑަށް ހަ ވިކެޓް ނެގުން އެއީ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއަކީ. އަދި އެހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް އެ ރެކޯޑް މުގުރައެއްނުލެވޭ. އެއީ ވަރަށް އުފާވި ދުވަހެއް. ބުރޫނާއި މެޗުގެ ބޯލިން ޕާފޯމަންސް އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަނދޭނެއް ނުނެތޭނެ. އެ މުބާރާތުގެ ބެސްޓް ބޯލަރުކަން ވެސް ލިބުނު.
ނީޝާމް ބުންޏެވެ.

ކްރިކެޓްގެ ތެރެއަށް ނީޝާމަށް ގޮވާލީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ ކަލީމެވެ. ގައުމީ މުބާރާތުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ކުޅެން ކަލީމްގެ ފޯނު ކޯލް ނީޝާމަށް ލިބުނުއިރު ސްކޫލް ދުވަސްވަރު އެކުގައި ކުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނިއުގައި ތިއްބެވެ. މިހެންވެ ކަލީމާއެކު ބެޓް ހިފައިގެން ފީލްޑަށް ނުކުތުން އޭނާއަށް ދަތިކަމަކަށް ނުވީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް، އަހުމަދު ނީޝާމް ނާސިރު، ރައީސް މައުމޫން އަތުން އިނާމް ލިބިގަންނަނީ - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކަލީމަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ހަރުދަނާ ކެޕްޓަނެވެ. އޭނާގެ ބަހުންނަމަ ނީޝާމަކީ މޫސަ ނެތްތަން ފޫބައިދެވޭނެ ގާބިލް ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ސަބަބަކީ ޑިސިޕްލިން ރަނގަޅުވުމާއި، ކުޅުމާއި، ގަޑިއަށް ފަރުވާ ބެހެއްޓުމާއި، އަދި އޭނާގެ ކޮމިޓްމަންޓް ރަނގަޅުވުމެވެ. ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަމާއި ޓީމުގެ އިސްކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނީޝާމަކީ މިހާރު ކްރިކެޓް ކޯޗެވެ. އޭނާގެ އުއްމީދަކީ ކޮމިޓްމަންޓް ރަނގަޅު ކްރިކެޓް ޖީލެއް އުފެއްދުމެވެ.

ނީޝާމް ފާހަގަކުރާގޮތުގައި، އޭނާއަށް އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެވުނީ ދެ ކުޅިވަރުގައި ވެސް ނިއުރޭޑިއަންޓަށާއި ލެގޫންސަށެވެ. އޭނާ އެންމެ ފާހަގަކުރާ މެޗަކީ 96ގައި އޯކިޑާއި ލެގޫންސް ކުޅުނު މެޗެވެ.

އެއީ މޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެއް. ދެން ނިއުރޭޑިއަންޓްގަ ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނިން. ކްރިކެޓް ކުޅެން ފެށުނީ ކްރިކެޓް ފޯރިގަދަ ދުވަސްވަރެއްގަ. ފުޓްބޯޅައިގަ އުޅުނީމަ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުޅެން އުނދަގުލެއްނުވި. އެ ސްޓޭންޑަޑް ހިފެހެއްޓުނު. އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ޓީމަކީ ނިއު، ވިކްޓަރީ. ފުޓްބޯޅައިގަ އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ކްރިކެޓްގަ ވެސް ފެނުނު.
ނީޝާމް ބުންޏެވެ.
ނީޝާމް، ކްރިކެޓް ޓީމާއެކު - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އޭނާގެ ބައްޕައަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް، އަދި ކޯޗެއްގެ އިތުރުން، ހިންގުންތެރިއަކަށް ވީނަމަވެސް ނީޝާމް ބުނީ ބައްޕަގެ އިރުޝާދު ލިބުނީ ނުސީދާކޮށް ކަމަށެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ކަންކަމުގަ ކޮންމެވެސް އެހެން މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ބައްޕަ ބުނުއްވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައެއް ބުނުއްވާނީ. ގޭގެ ކޮންމެވެސް މީހަކު ގާތުގަ، ނޫނީ ރައްޓެއްސެއްގެ ގާތުގަ ބުނުއްވާނެ، ބުނާށޭ ތަންކޮޅެއް ވަރުގަދައަށް ކުޅޭށޭ ނޫނީ މިވެނި ކަމެއް ރަނގަޅު ކޮށްލާށޭ.
ނީޝާމް ބުންޏެވެ.
ނީޝާމް، ކްރިކެޓް ޓީމާއެކު - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގައި މީގެ 24 އަހަރުކުރިން ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ އިލެކްޓްރިކް އިންޖިނިއަރު ބުނީ، ކްރިކެޓްގެ ލެޖެންޑަކަށް ވީނަމަވެސް "އަބަދުވެސް ފުޓްބޯޅަ ވަރަށް މިސްވޭ،" ކަމަށެވެ. "ދަނޑަށް ދިއުން ހުއްޓާލީ ވެސް ކުޅޭހިތްވާތީ،" މިހާރު "ދަނޑަށް ދަނީ ހަމައެކަނި ގައުމީ ޓީމު ކުޅެންޏާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އެކަނި،" ކަމަށެވެ.

ނީޝާމްގެ ދަރިފުޅަކީ އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކާފައާއި ބައްޕައަށްފަހު ކިންގްސް ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ އާއިލާގެ ކުޅިވަރު ލެގަސީ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ އުއްމީދީ ތަރިއެވެ.

ނީޝާމް، އޭނާގެ ބައްޕައާއެކު (ވާތް ފަރާތު ފޮޓޯގައި) އަދި ދަރިފުޅާއެކު - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް