ރައީސް ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން

  • ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް
  • ނައިބުރައީސް އޭޑީކޭއަށް ވަޑައިގެންފި
  • ތަހުގީގުގައި އިސްޓްރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް ހޮނޮހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ: ރައީސް
 
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮށް ސީރިއަސް ކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ގަޔަށް ހެރުނު އެއްޗެހި މެޔާ ދިމާލުން ފުއްޕާމެއްއަށް ވެސް އޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވާތީ، އެ ނެއްޓުމަށް ސާޖަރީތަކެއް ހެދުމަށް ފަހު އަދިވެސް އޮތީ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައެވެ. އަދިވެސް ހާލު ސްޓޭބަލް ނޫން ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 03:03
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ނައިބުރައީސް އޭޑީކޭއަށް ވަޑައިގެންފި

ހަމަލާއަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ހާލު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ނައިބުރައީސް އޭޑީކޭ ހޮސޕްިޓަލްއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނާއި އެކު ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ އެތަނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:56
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ތަހުގީގުގައި އިސްޓްރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް ހޮނޮހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ: ރައީސް

ތަހުގީގު މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރިއަށް ކަމަށާއި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއަން ފެޑެރަލް ޕޮލިސް ހޮނޮހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއީ މުޅި ގައުމުގެ އިގްތިސޯދަށް ވެސް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި، އެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގު އަވަހަށް ނިންމައި ޒިންމާވާ މީހުން ޒިންމާދާރުކުރުވަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:47
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ

އެ ހަމަލާ ހަރުކަށިކޮށް ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާކަން އޭޑީކޭއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:44
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން 2:30ގައި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ 2:30ގައި މީޑިއާތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:26
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާކުރި: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މިހާރު އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވެވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް އަދި ވަޒީރުން ވެސް އެ ޢަމަލު ކުށްވެރިކުރައްވައި މިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ތަހުގީގުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ އަދި، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގައުމުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:21
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
އިވުނީ ބާރުގަދަ އަޑެއް، ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު ވެއްޓިފައި އޮތް: މަންޒަރު ދުއް ފަރާތެއް
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:20
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
މަޖިލިސް އަނެއްކާ ވެސް ފެށުމަށް ފަހު މެދުކަނޑާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ސާޖަރީ އަށް ފަހު

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރު ސާޖަރީތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، ޖަލްސާ އަލުން ދެން ކުރިއަށްގެންދާނީ ސާޖަރީތައް ނިމި އޭގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން ކަމަށް ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ވަރަށް ގިނަ އާންމުންގެ ހެޔޮ ދުއާގެ މެސެޖުތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަން އެކަމުން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 02:18
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

ރައީސް ނަޝީދަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާއިރު، އަލްޖަޒީރާ، ރޮއިޓަރސް އަދި ބީބީސީ ފަދަ ތަންތަނުންވެސް ގެންދަނީ މި ޚަބަރު ރިޕޯޓު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުންވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ޙަމަލާތައް މަދު، އަމާން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:46
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ބޭރުގެ މާހިރުން ބޭނުންކޮށްގެން ޙަމަލާގެ ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނޭ: އަސްލަމް

މި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ކޮމިޓީގެ ސިއްރު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވަމުން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމަށް ފުލުހުންނަށް އެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބޭނުންކޮށްގެން ތަހުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް މުޤައްރިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މިއީ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާ އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުންވެސް އެކަމަށްޓަކައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ޙަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެކަންކަމުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އަދަބު ނުދެވި ދިއުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ޙާލަތުގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީންވެސް މިކަމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:44
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ޤައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:35
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރު ސަރޖަރީއެއް ހަދަނީ
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:28
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާގުޅޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެޑީކޭއިން ހާމަކުރަންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާނެ: މަޖިލިސް
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:26
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއް

އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު މިހާރު ކެބިނެޓްގެ މިނިސްޓަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތަފްސީލްތައް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:48
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސް އިން ނަގައިފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސް އިން ޑާކް ވެބްގައި ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓެރަރ އެލާމް އިން ވަނީ ޓުވީޓުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:40
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ދެ ސިފައިން ވެސް ދޫކޮށްލައިފި

ރައިސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގައި އަނިޔާލިބުނު ތިން ސިފައިން ވެސް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފިއެވެ.

ތިން ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެންދިޔައީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށެވެ. އަދި ދެ ދިފައިން އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔަ އިރު، ތިން މީހުންނަށް ވެސް އަނިޔާލިބުނީ ބޭރުފުށުންނެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންދިޔަ މީހާ 11:30ހާއިރު ދޫކޮށްލި އިރު އޭޑީކޭއިން އެކަކު ދޫކޮށްލީ 11:50ހާއިރު އެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:28
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

މިރޭ 9:15ހާއިރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މި ހާއްސަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވަނީ މިރޭގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:20
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ޖޭޕީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުށްވެރިކުރައްވައިފi

ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށާއި، އަނިޔާވި އެސްޕީޖީއަށް އަވަސް ޝިފާއެއް އެދި ދުއާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:17
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަކީ ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް: ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަދި ވަރަށް ފިނޑި އަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާރުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ހާލަތެއްގައި އެފަދަ ހަމަލާއެއް ދިނުމަކީ ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާ ސަލާމާތީ ބާރުތަކަށް އައި އިންޒާރެއް ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ ހަމަލާގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ފޯރައި އިތުބާރު ހުރި ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:14
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
އދ އިން ވެސް ވަނީ މި ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށްފައި

އދ އިން ކުރި ޓުވީޓުގައި ބުނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން އަނިޔާ ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށާއި، އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަމާން މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އދ އިން އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:06
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކުން ގެންދަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ރިޕޯޓުކުރަމުން
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 00:00
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
އަނިޔާވި ސިފައިންގެ ތިން ބޭކަލުންގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެމްއެންޑީއެފް

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާދިސާގައި އަނިޔާވި ސިފައިންގެ ތިން ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދެވުނު ސިފައިންގެ މީހާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދެވުނީ ކަންފަތަށް ތަދުވާތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ދެ ސިފައިނުންނަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށާއި، ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިދެބޭކަލުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ކުދި އަނިޔާތަކެއް ކަމަށެވެ.

6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 23:32
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ބާއްވަން ތާވަްލުރި ހާއްސަ ޖަލްސާ، ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބުނު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލައިފި

ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގައި ބަހުސްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދަން ގަސްދު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޖަލްސާ ނިންމަވާ ނުލައްވާނެ ކަމަށާއި، އިތުރު ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތުތައް ލިބުމުން ޖަލްސާ އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އީވާ ވަނީ އެކަމަނާގެ ނަމުގައާއި، މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ނަމުގައި އެ ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 23:30
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބެމުންދާވަރަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާނަން: އީވާ

-ގަސްތު ކުރަނީ ޖަލްސާގައި ތިއްބަވަން.. މެދުކަނޑާލިޔަސް ޖަލްސާ ނުނިންމަން. މިވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން

6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 23:28
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ކުއްލި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިނުމާއި ގުޅިގެން މިރޭ މިރޭ ރައްޔިތިުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލައާ ގުޅިގެން ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަނީ: ރާއްޖެއެމްވީ
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 23:20