ރައީސް ނަޝީދުގެ ކާރުކޮޅު ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން

  • މިއަދު ހައްޔަރު ކުރީ ބޮން ގޮއްވާލުމުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ
  • ސަސްޕެކްޓް 1 ހައްޔަރުކުރީ އާންމުންގެ މީހަކު ދިން ސީދާ މައުލޫމާތަށް
  • ރައީސް ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
މިއަދު ހައްޔަރު ކުރީ ބޮން ގޮއްވާލުމުގައި އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ

ފުލުހުން ވަނީ ހާދިސާ ހިނގި ގަޑީގައި އޭނަގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތް ވީޑިއޯއެއް ދައްކާފައެވެ.

ހާދިސާ ހިނގިތާ ކުރިމަތީގައި ހުރި ބިލްޑިންގއެއް ކައިރީ އޭނަ އެވަގުތު ހުރި. ހުރީ ފޯނުން ވާހަކަދައްކަން ފާރުގައި ފައި ވިއްދައިގެން. އެތަނުން ފުޓް ޕްރިންޓް ނަގާފައިވޭ

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ - ޕޮލިސް
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 16:17
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ސަސްޕެކްޓް 1 ހައްޔަރުކުރީ އާންމުންގެ މީހަކު ދިން ސީދާ މައުލޫމާތަށް

ސަސްޕެކްޓް 1 ހައްޔަރުކުރީ އާންމުންގެ މީހަކު ދިން ސީދާ މައުލޫމާތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމީހާއާ ބައްދަލުކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 16:16
Writer Profile Picture
ޝާމާ ޝުއައިބް
ރައީސް ނަޝީދު އިތުރު ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާއިން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ މިއަދި ޑޮކްޓަރުން އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ބެއްލެވުމުން އެކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 11:00
Writer Profile Picture
ލައިޝާ އަހްމަދު
ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ 3 ވަނަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ޣާޒީ ސްކޫލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައިވާ ފްލެޓަކުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ބޮޑު ޓީމަކުން އާދީއްތަ ދުވަހު އެނދުނު ގެންދާ ފޮޓޯތައް ވެސް މިހާރު އާންމުވެފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ 2021 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާކަމަށް ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން ބެލެވެއެވެ.

މިކަން ފުލުހުންވެސް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ 3 ވަނަ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަނީ - ވަން އޮންލައިން
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 09:07
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދިރިއުޅުނުތަން ބަލާ ފާސްކުރިން

މިއަދު ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި އެ ދެ މީހުން ދިރިއުޅުނުތަން ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:41
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ

ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭސީޕީ ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:39
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޝައްކުކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި އެތަނުން ދެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:32
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަކީ ތުހުމަތުވާ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން

މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި ދެން ހުރި މީހާ ހޯދުމަށް އެމީހާގެ ފޮޓޯ މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންނަކީވެސް ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:28
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ވަނަވަރު އާއްމުކޮށްފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގހެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ މުޖާޒް އަހުމަދު، މއ. ފޭރުގެ، އާއި ގއ. ކޮނޑޭއަށް އުފަން 32 އަހަރުގެ ތަހުމީން އަހުމަދެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:19
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ވަގުތުގެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ވަގުތުގެ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފައިވަނީ މިހާރު އިސްކަންދަރުކޮށީގައި ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 16:17
Writer Profile Picture
ޝާމާ ޝުއައިބް
ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ޑޮކްޓަރުން
ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ޑޮކްޓަރުން - ރާއްޖެއެމްވީ
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 15:16
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ސްޓެބަލް، އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތީ ބޮޑު ރިކަވަރީއެއް

16 ގަޑި އިރުގެ ދިގު ސާޖަރީއަކަށް ފަހު ނެރެ ބޭއްވީ ސީސީޔޫގައެވެ. އޭރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުން ވަރަށް ބައިވަރު ލޭ ބޭރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު އޮންނެވީ ވަރަށް ކްރިޓިކަލް ހާލަތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީސީޔޫގައި ފުރަތަމަ ބޭއްވީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށާއި، ހަށިގަނޑުގައި ގޭސްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ހަމަވަންދެން އެގޮތަށް ބޭއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަދު ހެނދުނު ބެލި އިރު ނޭވާލުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތުމުން ވެންޓިލޭޓަރުން ނެގީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ސްޓޭބަލް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޖަރ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް އަދިވެސް ކުރިއަށް ބޮޑު ރިކަވަރިއެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހާ ބޮޑު ކަމެއް ވެގެން ދިޔައީމަ އެތެރެހަށީގެން އިންފެކްޝަންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 15:06
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ބޮލަށް އެރި އެތި ހަރުލާފައި އިނީ ހަންގަނޑު ތެރޭގައި

ބޮލަށް ވަތް ދަގަނޑުކޮޅު ހަރުލާފައި އިނީ ހަންގަނޑު ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އޭގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ސިކުނޑިއަށް އަދި ނާށިގަނޑަށް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 15:03
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކާޑިއޮލޮޖިސްޓެއް ވެސް ބައިވެރިވި

އެ ހާލަތަކީ އާންމުކޮށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންވެފައި ތިބޭ ހާލަތަކަށް ނުވާތީ އެކަމުގައި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގޮތުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކާޑިއޮލިޖިސްޓެއްވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންވެފައި ތިބެނީ ގަނޑު ލޭކޮޅުތައް ނެގުމަށް ކަމަށާއި، ރޭޒަރ ފުކެއް ކަހަލަ ސްމޫތު އެއްޗެހި ނެރުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:59
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ސްޕެޝަލް ސީޓީ ސްކޭނެއް ހެދީ ބަނޑުގައި އިން އެއް ފުށް ވީ ހިސާބު ނޭނގިގެން

ބަނޑުގައި އިން ތަން ޔަގީން ނުވާ ރޭޒަރ ފުށް ކޮޅު އެކި ތަންތަނަށް މޫވް ކުރެއެވެ. އޭތި އިނީ ލިވަރގެ ތިރީގައި އިންނަ ދިމާލެއްގައެވެ. އެ ފެންނަނީ އެކި ފަހަރު އެކި ދިމާލުން ކަމަށާއި އެ އިނީ ލޫސް ކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހިސާބުން އެކޯއެއް ހެދުމަށް ފަހު އެ އޮތް ސީދާ ހިސާބު ދެނެގަނެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:57
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
އަތާއި ފައިގަ ވެސް ދަގަނޑު ކޮޅުތަކެއް ހުރި

ގޮހޮރުގެ ސާޖަރީ އަށް ފަހު ސީޓީއަކަށް ބަދަލުކުރަން ތައްޔާރުވިއިރު، އަތާއި ފައިގަ ހުރި ދަގަނޑުކޮޅުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދިޔައެވެ.

ވާތު އުޅަބޮއްޓާއި، ފަލަމަސްގަނޑު ކަކުލު ހުޅުގައި ވެސް ރޭޒަރ ފުށްތައް ހުއްޓެވެ. ދަގަނޑުކޮޅުތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮޅުތަކާއި، އެ ނޫން ވެސް ފޮރިން އިބްޖެކްޓްސް ހުއްޓެވެ.

އެއްޗެހި ވަދެފައި ހުރީ ވާތުން ހަށިގަނޑު ތެރެއަށެވެ. ފަލަމަސްގަނޑަށް ވަދެފައި ހުރި އެއްޗެހި ފޫއަޅާފައެއް ނެތެވެ. ކަކުލާއި އުޅަބޮއްޓަށް އެރި ދެ ދަގަނޑުކޮޅު އިނީ ކަށިގަނޑު ތެރޭގައި ތާށިވެފައެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:53
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ގޮހޮރާއި ލިވާގައި ވެސް ލޭޒަރ ފުށްތައް ހުރި

ލޭ މަނާކުރުމަށް ފަހު ފުއްޕާމޭގެ އިންޖަރީ އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ފަހު، ދެން ފަރުވާ ދިނީ ބަނޑުގައި ހުރި މައްސަލަ ތަކަށެވެ. އޭރު ބަނޑުގައި ސީޓީ އަށް ދައްކާ ވަރުގެ ތިން ދަގަނޑުކޮޅު އިނެވެ.

އެތެރެ ބެލުމުން ފާހަގަވީ ބަނޑުގެ މަސްގަނޑު ފޫއަޅާލާފައި ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހިސާބުން މަސްގަނޑު ހުޅުވާފައި ބަނޑުތެރެ އެކީ ބަލަން ޖެހުނު ކަމަށާއި، ބަނޑުގައި 600-700މލ ގެ ލޭ ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަނޑު ފޫއަޅާފައި ހަތަރު ތަނެއް އިން ކަމަށާއި ލިވާ ގައި ވެސް ފޫއަޅާފައި އިން ތަންކޮޅެއް އިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސްކޭންކޮށްގެން ލިވާ ތެރޭގައި އިން ލޭޒަރ ފުށް ނެގި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:48
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ފުއްޕާމޭ ކައިރީގައި އިން ދަގަނޑުކޮޅު ޖެހިފައި އިނީ ހިތާވެސް ވަރަށް ކައިރީގައި

ފުއްޕާމޭ ކައިރިގައި އިން ދަގަނޑުކޮޅު ވަދެފައި ހިތާ ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ސެންޓިމީޓަރު ކައިރީގައި ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުވި ކަމަށް ޑރ. ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ވަދެ ނިކުމެފައި އިން އެގްޒިޓް ވުންޑެއް ވެސް އިން ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ރިބް ކޭޖް ގެ ބައެއްވެސް ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެހިސާބުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 7 ވަރަކަށް އިންޖަރީ ހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ގެއްލުން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބުނު އަނިޔާ - ރާއްޖެއެމްވީ
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:43
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ފުއްޕާމޭ ތެރެއަށް ދަގަނޑުކޮޅެއް ވަދެފައި އޮތް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުލް ބޮޑީ ސްކްރީންއަށް ބަލާއިރު، ހަށިގަނޑަށް ބޭރުން ލިބިފައި ހުރި އަނިޔާތަކުގެ އިތުރަށް އެތެރއަށް ދަގަނޑުކޮޅު ކޮޅު ގަޔަށް ވަދެފައިވެއެވެ. އޭޗެއްހި ހުރީ ވަށްކޮށެވެ.

އޭގެ އެތިކޮޅެއް ފުއްޕާމެއަށް ވަދެފައި ވުމުން ވަގުތުން އިސްނެގީ އެކަމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެސް ހަންގަނޑު ތެރެއިން ޕްލާސްޓިކް ކޮޅު ކޮޅުވެސް ކަފައިގެން ވަދެފައި ހުއްޓެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:40
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ތިއޭޓަރުގައި ފުރަތަމަ ކުރީ ލޭ މަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ތިއޭޓަރުގައި ފުރަތަމަ ކުރީ ވަގުތީ ގޮތުން ލޭ މަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ލޭ އަންނަ ތަންތަނުން ލޭ މަނާކުރީއެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން ދެން ސީޓީ ސްކޭނެއް ހަދައި އެތެރޭގެ ގެއްލުންތައް ބެލީއެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:38
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެނައި އިރު ހޭހުރި

ރައީސް ނަޝީދު ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެނައި އިރު، ހޭ ހުރި ކަމަށާއި، ވާހަކަވެސް ދައްކާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައިގެ އެކި ތަންތަނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޭ އަންނާތީ ވަގުތުން އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި އޮޕަރޭޝަންއަކަށް ދާން ޖެހިދާނެތީ އެއާވޭ ކްލީންކޮށް، އިންކިއުބޭޓް ކުރިއެވެ.

ތިއޭޓަރަށް ގެންދިޔައީ އެމަޖަންސީ ރޫމްއަށް ގެނައިތާ 10 މިނެޓު ތެރޭގައެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:36
Writer Profile Picture
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭގޮތުން އޭޑީކޭއިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި

ރައީސް ނަޝީދަށް ފުރަތަމަ ރެސްޕޮންސް ކުރި ޓީމުގައި ޑރ. ނިޔާފް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:35
Writer Profile Picture
އަމްނާ އިމާދު
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާޔާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަލިކިލޭގެފާނު މަގަށް ލަބާލާއިރު ވާތް ފަރާތަށް އިންނަ ގަދަފެހި ގެއާ ޖެހިގެން އިންނަ ގޯޅިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެމީހާ ގެންދިޔައީ މޫނު ނިވާ ކޮށްގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައިކަލެއް ވެސް ވަނީ ފުލުހުން ގެންގޮސްފައެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ހަމަލާގައި ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަަަަރު ކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ
ހަމަލާގައި ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަަަަރު ކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 14:14
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ފުލުހުންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު 4 ޖަހާއިރު
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 13:47
Writer Profile Picture
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ހަމަލާ އާ ގުޅުންހުރި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި ޝެއަރ ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 13:09