ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތައް ފެންނަ ފޮޓޯ އާއްމުކޮށްފި
 
ސްކޭންތަކެއް ހެދުމަށްފަހު ނަތީޖާ ލިބުމުން އިތުރު ފަރުވާ ފަށާނެކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތުދޭ
 
ޖަރުމަން ވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާފުއް ވަދެފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ރައީސް ނަޝީދުގެ ބަނޑުފުޅުގެ މެދުން ކަފާލުމަށް ފަހު ފަހާފައިވާ މަންޒަރު
ޑރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތައް ފާޅުވާ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މިފޮޓޯތައް ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބެ ޑރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މިފޮޓޯތަކަށް ބަލައިލުމުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް ބޮޑެތި އަނިޔާވެފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ. އަދި ބަނޑުފުޅާ ދިމާލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކެފުމަށްފަހު ފަހާފައިވާތަންވެސް ފެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ހަށިކޮޅުގެ އެކި ތަންތަނުގައި މަލަން އަޅައި ބެންޑޭޖްކޮށްފައިވާތަން ފެނެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނީ ޖަރުމަން ވިލާތުގައި - ޑރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު

ރައީސް ނަޝީދަށް މިހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް އިތުރު ފަރުވާއަށް މިވަގުތު ވަނީ ޖަރުމަން ވިލާތުގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނައިރު، ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު ވަރަށް ސީރިއަސްކަމަށާއި ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވުނީ ކިރިޔާކަމަށް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މާލޭގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ފަހު ބޭރަށް ފުރާ ވަޑައިގެންނެވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅުގެ އެކި ތަންތަނުން ފަހާ ބެންޑޭޖު ކޮށްފައިވޭ - ޑރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރައީސް ނަޝީދު ދަތުރުކުރެއްވި އެއާރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚަރަދާއި ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސީ އޮނަރަރީ ކޮންސޫލް މިސްޓަރ ކްރިސްޓިއަން ވޮން ސްޓެޓެން މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާއި ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެންބަސީ މެދުވެރިކޮށް ޖަރުމަނުގެ ސަރުކާރުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން، މެއި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމާލާގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން، އަރިހުގައި އެވަގުތު ތިއްބެވި ސިފައިންނާއި އާންމުންނަށް ވެސް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

މި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 3 މީހަކު ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އެ ތިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކޯޓުން ވަނީ ޖަހައިދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
16%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
7%
އުފާ ވެއްޖެ
62%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
2%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 03:14
މުހައްމަދު
ތީފޭކު ފޮޓޯއެއް
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 02:52
ޢަންބޮނޑި
Kon irakun mmeena munddu laan feshޔ؟ . Dhogu vaahaka nufathurabala kalaymen
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 00:46
އަހަންމާ
މިކަމުގައި ބައިވެރިވި ކުދި ބޮޑު އެންމެން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެވި އަދަބު ދެވެންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެކު ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާ ތަކެއްގެ ލޮލާއި، ކަންފަތް އިތުރަށް ހުޅުވެން އެބަޖެހޭ.
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 21:47
ޚުމަރު
ކޮބާ ބިލައް ވަން ރޭޒާ ފުއް
15 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 19:20
ާަަައަލީ އިބުރާހިމް ދީދީ
ޓެރެރިސްޓުންގެ ޤައުމަކައް ދިވެހި ޤައުމު ވެގެން ނުވާނެ.އެމީހުން މިޤައުމުން ފޮހެލަން ޖެހޭނެ.
raajjemv logo

All rights reserved