އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތް
އަދީބު ދިން ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ފައިސާކަމެއް ނޭނގޭ - ޕީޕީއެމް
 
ލިސްޓުގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން އެބަހުރި
 
ލިސްޓުގައި ކުށެއްނެތް މީހުންވެސް ހިމެނޭ
 
ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އަބަދުވެސް ފައިސާދޭ
ކ. މާލެ |
ޕީޕީއެމުން ބުނީ ޕާޓީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ ކަމަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ

ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް އަދީބު ހޯދައިދިން ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަނީ ދައުލަތުންދޭ ފައިސާއާއި، ދީލަތި ފަރާތްތަކުންދޭ ފައިސާއިން ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް އަދީބު ހޯދައިދިން ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި އޭރުގެ ވެރިކަންކުރި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި، ބައެއް އިސްބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހިމެނޭއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ކެމްޕެއިނަށް ފައިސާ ދިންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޕީޕީއެމުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ޕާޓީތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކާއި އިންތިޚާބުތަކަށް ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ ޕާޓީ ތަކުން ހޯދަމުން ގެންދަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދާ ފައިސާއިން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެޕާޓީއަށްވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެމުން ގެންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން ހޯދާ ފައިސާވެސް ވާނީ އެކި ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައި ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ އިވެންޓުތަކާއި ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިނަށްވެސް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދާ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އޭސީސީން ތަހުގީގުކޮށް ނެރެފައިވާ ލިސްޓާއި މިހާރު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއާއި ހިއްސާކޮށް ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓާއި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުގެ އިތުރުން، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ލިސްޓުން ބައެއް ނަންތައް އުނިވެ އިތުރުވެފައިވާ ގޮތާމެދު އޮޅުވާލުންތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް އިދިކޮޅުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅުން ބުނެފައިވަނީ އެކަމުގައި ޝާމިލުވެފައިވާ އެންމެނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށާއި، ހަމައެއާއެކު، ލިސްޓު ޢާންމު ކުރިއިރު އެލިސްޓުގައި މައުސޫމް އެތައް ބައެއްގެ ނަން އެފަރާތްތަކަށް އެނގުމެއް ނެތި ހިމަނާފައިވާތީ، މަޢާފަށް އެދުމަށްވެސް އިދިކޮޅުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
86%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved