އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓް ހާމަކުރާނެކަން އެނގުމާއެކު ލިސްޓާމެދު ޝައްކު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް!
 
ލިސްޓުގައި ނަން ހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކަމަށް އިންކާރުކުރަމުން
 
ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނައިކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ބައެއް މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި
 
ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވިދާޅުވީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައިނުވާނެކަމަށް
ކ. މާލެ |
އެމްއެމްޕީއާރުސީ
ސަން

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން މިކަން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން އެކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ވެސް މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން މިކަން ބަލަމުން އަންނަނީ އެކި މަރުހަލާތައް ބަހާލައިގެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު ކޮމިޓީން ބަލާފައިވާނީ ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަންކަމަށެވެ.

އިންތި ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި ބަލާފައިވަނީ މިމައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ކަމަށެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި، އޭސީސީ އަދި ފުލުހުންގެ މެދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ މިތިން އިދާރާއިން ގުޅިގެން ހިންގަމުން އަންނަ ތަހުގީގުތަކުން ހޯދާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް އެކުލެވޭ ލިސްޓަކީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިސްޓްކަމަށާއި އެލިސްޓަށް އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައި ނުވާނެކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާއެކު އެކޮމިޝަންގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ މި ލިސްޓް މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަވި އެއްކަމަކީ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ބައެއް މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކެވެ. އަދި ލިސްޓަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުގެންނަކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދެއްކެވި މެމްބަރުން ލިސްޓާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޝައްކުއުފެދޭ ގޮތަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އިއްވެވުމަށްފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއެކު ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގު ހާމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު މެމްބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެފުރުސަތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ތިމަރުފުށީ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރ އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވަނީ ސަބް ކޮމިޓީއާ ފަސް ސުވާލެއް އަމާޒުކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ސުވާލުތަކަކީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ސަބް ކޮމިޓީން ގެނައިތޯއެވެ. އަދި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ލިސްޓެއްތޯއެވެ.

އެސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިންތި ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން އެއްވެސް މީހެއްގެ ނަމެއްގައި އަތްލާފައިނުވާނެކަމަށެވެ.

ހަމަ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ބަދަލުކޮށްފައިނުވާނެ. ހަމަ އޮތްގޮތަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތައްގަނޑު ޖެހިގޮތަށް އޮންނާނީ. ކޮމިޓީން ބަލަމުން ދިޔައީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އޮތްގޮތަށް ބޮޑަށް ބަލާފައިވާނީ. އެހެން ލިސްޓުވެސް ފޮނުވާފައިވާތީ އެލިސްޓްވެސް ހިމަނާފައިވާނެ.
އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ / ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު

މީގެއިތުރުން އިންތި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު މިލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާކަމަށެވެ. ސަބް ކޮމިޓީން މިކަން ދިރާސާކުރަމުންދިޔައިރު އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާތަކުން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ކުރިޔަށް މިގެންދަނީ. އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްފައިނުވޭ އެކަހަލަ ނުފޫޒެއް ހިނގަމުންދާ ތަހުގީގަށް ކުރާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައެއްނުވޭ. މިވަގުތު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މީހުންގެ ލިސްޓް އެއީ.
އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ/ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު

ލިސްޓަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ ހިސާން ހުސައިން ވިދާޅުވީ މިއީ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރިކަމެއްކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކޮންމެހެން ރަނގަޅު ނިޔަތެއްގައި އުފެއްދި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ހިސާން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ގެނެސްދީފައިވާ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާލުމުން މިކަން ކުރުމަށް ހިޔަނި އެޅުމަށް ރޭވިގެން ކުރަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކެއްކަން އެނގޭކަމަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ރޭގައި(އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ) ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ހުރި އަރޓިކަލްސް އަށް ބަލާލީމާ އިނގޭ މިލިސްޓުގެ ސައްހަ ކަމަށް ލިސްޓުގައި ހުރި ނަންތައް އެއީ ރަނގަޅަށް ކޮމިޓީން އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް ކޮމިޓީން މިއާ ނުކުޅެ ނެރޭ އެއްޗެއްކަމާ އެކަމަށް ހިޔަނި އަޅުވަން ބަޔަކު ރޭވިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިކަމަށް. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު އެކަންތައް ފާހަގަކޮށްފައި ދަންނަވަން ބޭނުން ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތްހެން އެނެކްސް 1 ގައި އެއޮތީ ލިސްޓް. ރިޕޯޓްގައި ބުނަނީ އެއް ލިސްޓްގައި އެއް ނަމެއް ތަކުރާރު ވާކަމާއި ދައުލަތުގައި އަދާކުރާ މަގާމުގައި ކުށް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް. އެކަމަކު ކޮމިޓީން އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނަމޭ. މަގާމު ލިޔުމުގައި ހުރި ކުށްތައް. އެކަމަކު ކޮމިޓީން ބޭނުން ނުވޭ އެކުށްތައް އިސްލާހުކުރާކަށް. ފުރަތަމަ ރިޕޯޓާ ސީދާ ގުޅޭ 119 ނަމެއް. އެއީ އަސްލު މަސައްކަތާ ސީދާ ގުޅޭ ނަންތައް. އެކަމަކު ލިސްޓް ލިބުނީމާ ހާމަކުރުމަށް އެއޮތީ ހިމަނާފައި.
ހިސާން ހުސައިން / ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ

ލިސްޓާމެދު އަދި ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ސުވާލު އުފައްދަވާ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރ އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަކީ އުފެދުނުއިރުވެސް ނަޒާހަތްތެރި ކޮމިޝަނެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ނަތީޖާ ނެރެން ބޭނުންނަމަ ޖެހޭނީ ކޮމިޝަން އުވާލަން ނުވަތަ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތްކުރުމުގައި ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މިތަނުގައި އެބަހުރި އެނަންތައް. އެ އުނިވެގެން ނުދާނެ. އެއަށް އިތުރުވެސް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ލިސްޓް ނިކުންނަ ހިސާބުން ދެން ކުރާނެކަމަކީ ކޮމިޝަންގެ އެމީހުންގެ ކްރިޑިބިލިޓީ ގެއްލުވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން. އެކަން މިހާރުވެސް ހިނގާ. އެހެންވީމާ މީޑިޔާތަކާއި ކުޅެގެން އެލިސްޓަކީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫންކަމާއި އެއީ ގޯސް ލިސްޓެއްކަމާއި އެއީ ބަޔަކު ނުފޫޒުން ބާރުގެ ބެނުންކޮށްގެން ކޮމިޝަންގައި ތިބި މީހުން ބަޔަކާ ޖައްސާލުމުގެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުން އެއީ ކުރާކަމަކީ
އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ/ ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ލިސްޓަށް އުނިއިތުރު ގެނައި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ލިސްޓް ހާމަކުރަން އުޅޭކަން އެނގުނު ހިސާބުން އެކި މީހުން އެކި ލިސްޓްތައް އާންމުކުރަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީން އެފަދަ ގޮތަކަށް ލިސްޓަށް ބަދަލު ގެނައިނަމަ ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ އެކި ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށްވާއިރު އެކަން އެމެމްބަރުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

އަދި ލިސްޓް އަންނައިރު އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނުބަލާ ވަކި ސަރުކާރަކަށް ނުބަލާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެމީހުން އެބެލި ގިންތިތައް ބަލާފައި ލިސްޓަށް އަރާވަރަށް ސައްހަ މައުލޫމާތު ހުރިކަމަށް ބަލާފައި ކޮމިޝަނުން ލިސްޓަށް އެރުވި ނަމެއްވިއްޔާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި އޮންނާނެ. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ވަކި ސަރުކާރަކަށް ނުބަލާ ގާތް މީހަކަށް ދުރު މީހަކަށް ނުބަލާ ކޮމިޝަނުން އެމީހުން ގިންތިކޮށްފައި މިއީ ސައްހަ މައުލޫމާތުކަމަށް ލިސްޓަކަށް އަރާވަރަށް ހެކި ހުރިކަމަށް ނިންމާފައި މިވަގުތަށް އޮތް ފުރިހަމަ ލިސްޓް ދިނުމުން ވާނީ ހިމަނާފައި.
އީވާ އަބްދުﷲ/ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

ލިސްޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން މަޖިލީހުން ހާމަކުރާނެ ކަމުގެ ޝައްކުތައް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރ މޫސާ ސިރާޖުވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހަށް ލިސްޓު ލިބުމުން ހަމަ އެގޮތަށް ހާމަކުރާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަސްލަހަތު ރައްކާކުރާނެ މީހަކު ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ އިސްވާނެ މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ. ލިސްޓް ލިބުމުން އެއަށް އުނިއިތުރު ނުގެނެސް މިލިސްޓް ވާނީ. މިކަން ސާފުވާން ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް.
މޫސާ ސިރާޖު/ ފޮނަދޫ ދާއިރާ

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓާއެކު ލިސްޓު ހާމަކޮށްފައިވާއިރު ލިސްޓުގައި މީހުން ތިބީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގިންތި ކޮށްފައެވެ. ގިންތިކޮށްފައިވަނީ ފައިސާގެ މަންފާ ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އޭރުގެ މަގާމާއި މިހާރުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ފައިސާގެ އަދަދާއި އެހެނިހެން ކިތާބީ ހެކިތަކަށް ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ 281 މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ދައުލަތުގެ އެކި ފަންތީގެ މަގާމުތަކުގައި ކުރިން ތިބި އަދި މިހާރު ވެސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި 119 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. ލިސްޓުގައި އެމީހަކަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އަދަދު އެނގެން ނެތް ނަމަވެސް އެމީހަކު އަދާކުރީ ކޮން ވަޒީފާއެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އަންނަނީ މިއީ އެމީހުންގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްކަމަށާއި ލިސްޓަކީ ފޭކެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި މިލިސްޓް އާންމުކުރުމުގެ ކުރިން އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުތަކުގައި ހުރި ބައެއް މީހުންގެ ނަން މަޖިލީހުން ހާމަކުރި ލިސްޓުގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މިލިސްޓުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުންނާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއިން ފައިދާވި މީހުންނެވެ. މިހުރިހާ މީހުންނަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުގައި ޝާމިލްވި މީހުންނެއް ނޫނެވެ. އަދި މިމީހުންގެ މައްސަލަތައް މިހާރުވެސް ތަހުގީގުކުރެވެމުން އަންނައިރު ކޯޓުގެ މަރުހަލާއިން އެމީހުންގެ މައްޗަށް މިކަން ސާބިތުނުވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބައޮތެވެ. އަދި ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގުތަކުގައިވެސް މިލިސްޓަށް އުނިއިތުރު އައުމަކީ ކައިރިކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved