ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2021 | ބުދަ 21:07
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް- އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަކީ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން އުފައްދަފާއިވާ ކޮމިޝަނެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް- އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަކީ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން އުފައްދަފާއިވާ ކޮމިޝަނެއް
ރައީސް އޮފީސް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު
"ލިސްޓު ފޮރުވަން ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތް، އާންމުކުރީ ކޮމިޝަނުގެ ލިސްޓު"
 
ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓުގައި އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރި
 
މިކަމުގައި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދޭ
 
ރައީސަށް އެނގިވަޑައިގަތުމެއް ނެތި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓާއި، ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ފޮރުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް މަޖިލީހުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު ސަރުކާރުން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް މަޖިލީހުން އެ ލިސްޓު އާންމު ކުރީކަމަށް ދޭހަވާ ބީދައިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކު ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ޤަރާރަކުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނަކުން އެކުލަވާލި ލިސްޓެއް ކަމަށްވާއިރު، ރައީސް ސާލިހަށް އެނގިވަޑައިގަތުމެއް ނެތި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު، ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާފައިވާ ލިސްޓާއި، ލިސްޓު އާންމު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ކަންކަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޚިޔާނާތުގެ ލިސްޓު އާންމުނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށް އަދި އެ ލިސްޓު ފޮރުވުމަށް ރައީސް ސާލިހު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުން މި މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއާއި ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީއަކުންނެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ރިޕޯޓުގައިވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ހޯދުންތަކެވެ. އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ފުރަތަމަ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓުގައި އިދާރީ ގޮތުން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރުމުން މަޖިލީހުން ވަނީ އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށައެޅުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވުމާއި، ބައެއް ނަން ތަކުރާރުވުން ފަދަ ކަންކަން ހުރުމުން މަޖިލީހުން ވަނީ އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ފޮނުވުމަށް އޭރު އެދިފައެވެ. އެއާއެކު އެކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށްފަހު، މަޖިލީހުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޖަދުވަލު 2 ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ރިޕޯޓާއެކު އާންމުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ޖަދުވަލު 1 އަދި 2 ވެސް އުނިއިތުރެއް ނެތި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

281 މީހަކު ހިމެނޭ މި ލިސްޓަކީ އަދި ތަހުގީގު ނުނިމޭ ލިސްޓެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންދާ މީހުންނާއި، ދައުވާކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ތިބި އަދި ތަހުގީގުކުރާ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ތަހުގީގަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށް ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި މި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ފުލުހުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ޖުޑީޝަރީ އާއި މަޖިލީހާއި ކެބިނެޓުގައި ކުރީގަޔާއި މިހާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް