ސުއޭޒް ކެނަލް ބަންދުވުން
އުރުނު އާގުބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް މިސްރުން ބުނަމުން އައި އަދަދު ކުޑަކޮށްފި
 
ކެނަލްގެ އާމްދަނީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސް ދުވަހު ވެފައިވަނީ އިތުރު
 
މިހާރު ބުނަނީ 600 މިލިޔަން ދެއްކީމާ މައްސަލަ ނިމުނީ ކަމަށް
 
ކުރިން އެދެމުން އައީ 916 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލެއް
ކ. މާލެ |
ކޮންޓޭނަރ އާގުބޯޓު "އެވަރ ގިވެން" ފުންކުރުމަށްފަހު ސުއޭޒް ކެނަލްގެ ތެރެއިން ސޯލްޓް ލޭކް ސަރަހައްދަށް ގެންދަނީ.
ގެޓީ އިމޭޖަސް

"އެވަރ ގިވެން" އާގުބޯޓު މިސްރުގެ ސުއޭޒް ކެނަލްގައި ތާށިވެ ހަފުތާއަކަށް ކެނަލް ބަންދުވުމާއި ބޯޓު އަލުން ފުންކުރުމުގެ ކަންތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިޓީން ބުނަމުން އައި ފައިސާގެ އަދަދު ކުޑަކޮށްފިއެވެ.

ކެނަލް އޮތޯރިޓީން މިހާރު ބުނަނީ ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ ޖަޕާނުގެ ސޮއެއި ކިސެން ކައިޝާއިން މިސްރަށް ދޭންޖެހެނީ 600 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކަމުގައެވެ. މިއީ ކުރިން ދައުވާ ކުރަމުން އައި މިންވަރަށްވުރެ 30 ޕަސަންޓް ކުޑަ އަދަދެކެވެ. ކުރިން ބުނަމުން އައީ 916 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައެވެ.

"އެވަރ ގިވެން" އާގުބޯޓު ފުންކުރެވުނީ މާޗްމަހުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. ބޯޓު ފުންކޮށްގެން ކެނަލްގެ ތަންކޮޅެއް ފުޅާ ހިސާބަކަށް ގެންގޮސް ބެލި ބެލުންތަކަށްފަހު ބޯޓަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ދެން ދާން އޮތް ބަނދަރަށް ދެވިދާނޭ ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިނިސްޕެކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކަމަކު ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިޓީން ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާޔާ ގުޅިގެން ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ނޫނީ ބޯޓު ދޫނުކުރުމަށް މިސްރުގެ ކޯޓަކުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިޓީން ކުރިން އެދެމުން އައި 916 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބޯޓު ފުންކުރުމުގެ އަގަށް 300 މިލިޔަނާއި ކެނަލްގެ ވިޔަފާރިއަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 300 މިލިޔަނާއި އެނޫން ކަންކަމަށް 316 މިލިޔަން ޑޮލަރެވެ.

ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާއި ބޯޓުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިން ވަނީ މިއީ މާބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ދޭން ދެކޮޅު ހަދައިފައެވެ. އެފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ މި އަދަދުތައް ނެރުމުގައި މިސްރުން ހިސާބު ޖެހިގޮތެއް ސާފުނުވާ ކަމަށާއި މިވަރަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައި އަދި ގެއްލުންވެފައި ނުވާނޭ ކަމުގައެވެ. އެހެންވީމާ ހަމަ ހިތަށް އެރި އަދަދެއް ބުނެލުމަކުން އެއީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކަށް ވެސް ނުވާނޭ ކަމުގައެވެ.

ސުއޭޒް ކެނަލް އޮތޯރިޓީގެ ވެރިޔާ އުސާމާ ރާބިއީ ވިދާޅުވީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުން 300 މިލިޔަން ޑޮލަރު އުނިކޮށްފައި އައު އިންވޮއިސެއް މިހާރު ފޮނުވައިފި ކަމަށާއި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތުން އެޔަށް އަދި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމުގައެވެ.

"އެވަރ ގިވެން" ހާދިސާގެ ސަބަބުން މިސްރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް މިސްރުން ބުނާއިރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރި މޮނިޓަރ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެއީ ހުސް ދޮގު ކަމުގައެވެ. ކުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސް ދުވަހު ސުއޭޒް ކެނަލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ މިއަހަރު އެ މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ 2.8 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ވެސް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved