އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު އާއިލާއެއް
16 އަނބީންނާއި 151 ކުދިން އެބަތިބި، އަދިވެސް ބޭނުންވަނީ އިތުރުކުރަން
 
މީހަކު ވަރިކޮށްފައި ދޫކޮށްލުމުގެ ފަލްސަފާ ނުގެންގުޅުމަކީ ޓީމު ބޮޑުވާ ސަބަބު
 
ގިނަ މީހުންނާއި އިނދެ ގިނަ ކުދިން ހޯދުމަކީ ޚާއްސަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ބުނޭ
 
މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު 17 ވަނަ އަނބިމީހާ ގެއަށް ގެންނާނެ
ކ. މާލެ |
މިޝެކް ނިޔަންޑޯރޯ އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުން: ސޯޅަ އަނބީންނާއި 151 ކުދިން ތިބޭ
މިރަރ

މިޝެކް ނިޔަންޑޯރޯއަކީ އުމުރުން 66 އަހަރުވެފައިވާ މުސްކުޅިއެކެވެ. މާކަ ތަނަވަސް މީހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިހާރުވެސް 16 އަނބީންނާއި 151 ކުދިން އެބަތިއްބެވެ. އުޅެނީ އެވަރުވެސް މަދުވެގެންނެވެ. މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އިތުރު ކައިވެންޏެއް ވަނީ ރާވާފައެވެ. ބޭނުމަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ކުދިން ހޯދުމެވެ.

އެފްރިކާގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޒިމްބާބުވޭއަށް ނިސްބަތްވާ ނިޔަންޑޯރޯ ބުނާގޮތުގައި ގިނަ މީހުންނާއި އިނދެ ގިނަ ކުދިން ހޯދުމަކީ ޚާއްސަ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއު އޭނާ ފަށާފައިވަނީ މީގެ 38 އަހަރު ކުރިންނެވެ. މިހާރު އެއީ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ވަކި ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް ކުރާ މީހެއް ނޫނެވެ. މަސައްކަތެއް އޮތިއްޔާ އެކަމަކީ އުފާ ހޯދުމެވެ. ނިޔަންޑޯރޯ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފުލް ޓައިމް ވަޒީފާޔަކީ ހުރިހާ އަނބީން އުފަލުގައި ބޭތިއްބުމެވެ.

އުމުރުން މައްޗަށް ދިޔައަސް ނިޔަންޑޯރޯ ބުނާ ގޮތުގައި އަދިވެސް އިތުރު އަނބިން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެން އެވަނީ މިހާރު ތިބި ބައެއް އަނބީން ރިޓަޔަމަންޓް އުމުރަށް ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ފައިހަމަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ މީހުން ބޭނުންވާތީއެވެ. މި ހުރިހާ އަަނބީންނާއި ކުދިންވެސް ދިރިއުޅެނީ އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުގައެވެ. މިއަަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ހިސާބުގައި އައު މީހަކާ އިނދެގެން އެމީހާ ގެންނާނީވެސް ހަމަ މިގެއަށެވެ.

ނިޔަންޑޯރޯއަކީ ރޮބަޓް މުގާބޭމެންނާއެކު ޒިމްބާބުވޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ހަގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި މީހެކެވެ. އެދުވަސްވަރު ލިބިފައި ހުރި ބިންތަކެއް ހުރުމުން އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވެނީއެވެ. އެކަމަކު ނިޔަންޑޯރޯ މިހާރު ބުނަނީ އޭނާއަށް އާމްދަނީ ލިބުމުގެ ވަސީލަތަކީ މިހާރު އަމިއްލަ ދަރީންނާއި ދޮންދަރިން ކަމުގައެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް އޭނާއަށް ބަރާބަރަށް ފައިސާޔާއި އެނޫންވެސް ހަދިޔާ ދެމުން އަންނަ ކަމުގައެވެ.

ހުރިހާ އަނބީންނަށް އެއްވަރަކަށް ހިތުމަށްޓަކައި އެކި ކަންކަމަށް ނިޔަންޑޯރޯ އޮންނަނީ ޑިއުޓީ ރޯސްޓާއެއް ހަދައިފައެވެ. އޭގައި އޮންނަ ގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ހަތަރު އަނބީންގެ ޝިފްޓެކެވެ. އެ ޝިފްޓުގައި ވަކި މީހަކަށް އިސްކަން ދިނުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެންމެން ވާނީ އެއްވަރެވެ. އެކަމަކު އެކި އަނބީންގެ އުމުރާއި ސިއްހަތަށް ބަލައިފައި އެމީހުންނާއެކު ހޭދަކުރާ ވަގުތާއި އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތަށް އުނި އިތުރު ގެންނަ ކަމުގައި ނިޔަންޑޯރޯ ބުންޏެވެ.

ކެއުމަށް ވެސް ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ނިޔަންޑޯރޯ އޮންނަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. ކާނީ ރަހަމީރު ކާނާއެވެ. އެނޫން އެއްޗެއް އަރުތެރެއިން އެތެރެވެގެންނެއް ނުވެއެވެ. ހުރިހާ އަނބީންވެސް ކައްކާނެއެވެ. ނިޔަންޑޯރޯއަށް ތަށިބަރި ހިފައިގެން އަންނާނެއެވެ. ދެން އެތައްޓަކުން މިތައްޓަކުން ރަހަބަލަމުންގޮސް 16 ތަށީގެ ބުރު ހަމަވާއިރު ބަނޑުބޮޑުވަންދެން ހުންނާނީ ކެވިފައެވެ. ރަހަ ރަނގަޅު ނޫން އެއްޗަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ އެއްޗެއް އަނބުރައި ފޮނުވައިލާނެއެވެ. އެއީ އެމީހެއްގެ ކެއްކުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ލިބޭ ފިލާވަޅެކެވެ. މިކަންވެސް އޮންނަނީ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު މުބާރާތެއް ފަދައިންނެވެ.

ނިޔަންޑޯރޯއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ކުދީންނަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވީނަމަ ސާދަ ޓީމު ހަމަވެއެވެ. އޭނާ ބުނާގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ދެމިހުރިހާ ދުވަހަކު ކައިވެނި ކުރުމާއި ކުދިން ހޯދުން ހުއްޓައިލުމެއް ނެތެވެ. އެހެން މީހުންނާ ނިޔަންޑޯރޯ ތަފާތުވާ ސަބަބަކީ މީހަކު ވަރިކޮށްފައި ދޫކޮށްލުމުގެ ފަލްސަފާ ނުގެންގުޅުމެވެ. ވަރިވާކަށްވެސް އަންހެނަކު ނޫޅެއެވެ. އެންމެންވެސް ތިބެނީ އުފަލުންނެވެ. އުމުރުން މައްޗަށްދާ އަނބީންގެ ކިބައިގައި ކެއްކުމުގެ ހުނަރު އިތުރުވާތީ މިހުރިހާ އަނބީންގެ ބޭނުންވެސް އޭނާއަށް ނުހަނު ބޮޑެވެ. ފޫހިވެގެން ބޭނުން ނެތިގެން ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ވިސްނާކަށްވެސް ނުޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
7%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
43%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
36%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved