ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސް
ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ޝިފާ ފެނުނީ ގެމެންދޫން
 
ކަނު އަނދިރީގައި ޝިފާ އެތަނަށް ދިޔަ ސަބަބު އެކަކަށް ވެސް ނުވިސްނުނު
 
ގެމެންދޫ އަކީ ސުނާމީ އެރުމަށްފަހު ފަޅުވެފައިވާ ރަށެއް
ކ. މާލެ |
ޝިފާ ފެނުމުން ޝިފާއާ ސީޒަން ސުވާލުކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯވ "ޕްރިސްޓަރ އޮއިލް ސެލެބްރިޓީ ރޭސް" ވަނީ އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ގެނެސްދިން ޝޯވ ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކޮށް 24،100ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާފައިވާއިރު 1200 މީހުން ވަނީ ކޮމެންޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ދެއްކި ޝޯވގައި އާންމުން އަދި ޝޯވގެ ބައިވެރިން އެންމެ ކަންބޮޑުވީ ޝިފާ ގެއްލުމުންނެވެ. ޝިފާ ގެއްލުނުކަން އެމީހުންނަށް ވެސް އެނގުނީ ޓާސްކްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދުމުންނެވެ. މި ޝޯވ ހުށަހަޅައިދޭ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަލީ ސީޒަން އާއި ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމާއި ޝޯވގެ ބައިވެރިން ޝިފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. މުޅި ރަށް ހޯދައި ބެލިއިރުވެސް ޝިފާ ނުފެނުމުން އެންމެން ވަރަށް ހާސްވިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ފޯސްގެ ޓީމުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުނެވެ.

ސެލެބްރިޓީ ރޭސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ފޯސްގެ ޓީމުން ޝިފާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ކައިރީގައި ޖެހިގެން ހުރި ރަށްރަށް ވެސް ބަލަމުންދިޔައިރު ޝިފާ ފެނުނީ ދ. ގެމެންދޫގެ ގޮޑުދޮށުގައި އެކަނިމާ އެކަނި އިށީދެގެން އިން ތަނެވެ. އެ ރަށަކީ ސުނާމީ އެރުމަށްފަހު ފަޅަށް އޮންނަ ރަށެކެވެ. ޝިފާ އެ ރަށުން ފެނުމުން އެކަމާ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ. ޝިފާ ފެނުނުއިރު އޭނަ ހުރީ ބިރުގެންފައިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ. އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. ކަނު އަނދިރީގައި ޝިފާ އެތަނަށް ގޮސް އިން ސަބަބު އެކަކަށް ވެސް ނުވިސްނެއެވެ. ޝިފާ ފެނުމުން ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ފޯސްގެ ޓީމުން ވަނީ އޭނާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޝޯވގެ ބައިވެރިންނާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދީފައެވެ.

ޝިފާ ދ. ގެމެންދޫގެ ގޮޑުދޮށުގައި އެކަނިމާ އެކަނި އިށީދެގެން

ޝިފާ ގެއްލުނު ސަބަބު ހޯދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ އާންމުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފައެވެ. ހިތުގައި އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. ޝިފާ ބުނީ ރަށުގައި ހުރެފައި ދ. ގެމެންދޫއަށް ދިޔައީ ކީއްކުރަން ކަމެއް އަދި ދެވުނީ ކިހިނެއް ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. މި ޝޯވ ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ދ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށް ބަރިއަކީ އެއް ރަށާއި އަނެއް ރަށާ ދެމެދު ހިނގާފައި ހުރަސް ކުރެވޭ ވަރަށް ތިލަ ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ރަށްތަކެކެވެ. ޝޯވ ގެ ބައިވެރިން އެއް އެޕިސޯޑަށް ފަހު އަނެއް އެޕިސޯޑަށް ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށަށް ދަނީ މޫދުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޝިފާ ގެއްލުނު ރޭ އޭނާ ދިޔަނަމަ، ދާނީ ވެސް ފަޅު ތެރެއިން އެކަނި ހިނގާފައި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ޝިފާ ގެއްލުނު ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން މަނިކު ބުނެފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް ޝޫޓިނެއްގައި އެހެން ރަށެއްގައި އުޅުނުއިރު އެކަހަލަ ހާދިސާތަކެއް ދިމާވި ކަމަށެވެ.

ޝިފާ އާއި މަނިކުގެ ގުޅުން ޝޯވގައި އެހާ ވަރުގަދަކޮށް ފެނިގެނެއް ނުދެއެވެ. މީގެ ކުރީގެ އެޕިސޯޑުތަކުގައި އެކި ޓާސްތައް ފުރިހަމަ ކުރިއިރު ޝިފާ އާއި މަނިކުއާ ދެމެދު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގިއެވެ. ޝޯވގެ ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ޝިފާއަށް މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވިއެވެ. މަނިކަކީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއި މަނިކަށާއި މަނިކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޝިފާ އިހުތިރާމު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. ޝިފާއަށް އަޒާމުވި ފާޑުކިޔުންތަކާއެކު ވެސް އޭނާ މިވަނީ އަނެއްކާވެސް އާންމުންގެ ލޯބި ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑުގައި މޫދުގައި ތިބެ ފިރަމިޑް ވައްތަރަށް ހުރި އެއްޗެއްގެ އެންމެ މައްޗަށް ހުރިހާ ބައިވެރިން އަރަން ޖެހުނެވެ. މި ޓާސްކަކީ މޫދުގައި ފައި ބެލެންސްކޮށްގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ޓާސްކަކަށް ވުމުން ޝޯވގެ ފިރިހެން ބައިވެރިންނަށް ވެސް މި ޓާސްކް އުނދަގޫވެގެން ދިޔައެވެ. ޓާސްކް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޝިފާއެވެ. އޭނާ އެކަނި މި ޓާސްކް ފުރިހަމަ ކުރުމުން އާންމުން ވަނީ ޝިފާގެ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދީފައެވެ. މިހާރު މި ސީރީޒްގެ ފައިނަލް ޝޯވގެ ޓްރެއިލަރ ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
39%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
7%
އުފާ ވެއްޖެ
4%
ދެރަ ވެއްޖެ
19%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
28%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
13 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 03:20
iloveyou
މި ލިޔުނު ޝިހާމާ އައް މަގޭ ސަލާމް..
13 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 03:17
ގެރިފަޅި
ކޮބާ މާސްކު....؟؟؟؟
12 މެއި 2021 | ބުދަ 15:51
ގެމެންދޫ
ތި ގެމެންދޫ އަކީ އެރަށް ފަޅުވިފަހުން ވަރަށް ނާމާން ކަންކަމާ ދިމާވާ ރަށެއް. ތި ފަޅު ރައްރަށަކީވެސް ހަމަ އެހާމެ ނާމާން ކަންކަން ދިމާވާ ތަންތަން. ތި ރަށްތަކަށް ދަތުރުގޮސް އުޅެނިކޮށްވެސް ނާމާން އެތައް ކަމަކާ އަހަރެމެންނާވެސް ދިމާވި
11 މެއި 2021 | އަންގާރަ 21:01
އަހަންމާ
ތި އައިޓަމަށް " ކޮރަޕްޝަން ރޭސް" ކިނަމަ މާތާހިރުވާނެ، ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފާފަ.
11 މެއި 2021 | އަންގާރަ 15:05
ކިޔުންތެރިއެއް
ރާއްޖޭޓީވީ އަށް ތިނޫން ބަޔަކު ނުވީތަ ތި ޝޯވ ގައި ބައިވެރިވާން. ދެން އަހަރަކުން ރަނގަޅު ދާއިރާގައި އުޅެ، ގަދަރު ލިބިފައިވާ މީހުން ގެނެސްދީ. ބިޓުން ނުވާ މީހުން ބަޑިން ސެޓް ކޮށްގެން ވަން ނައިޓް ސްޓޭންޑަށް ދޭ.. އެހާ ދަށު ދަރަޖައަށް ނުވެއްޓޭ ހެޔޮ ނުވާނެ. ރީތި ބަހެއް ނުލިބޭނެ
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 21:27
ރަވީ ގާރޫގް
ކޮން ގޮތަކުން ސެލެބްރިޓީން ނައް ތި މީހުން ވަނީ؟މަގުމަތީގަ ތެޅި ބޭލޭ ބައި ގަނޑެއް ތީ ....ލަދުން ބޯ ހަލާކު
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 21:23
ރަވީ ފާރޫގް
މމާ ބޮޑައް ވެސް ރަނގަޅު ވީސް ތާކުން ތާކު ޖެހޭ ބައެއް ގޮވައި ގެން ތި ކަހަލަ ޝޯ އރއް ޖެއްސި ނަމަ......ކޮން ގޮތަކުން ސެލެބްރިޓީން ނައް ވާ ބައެއް ކަން ވެސް ނޭނގޭ
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 19:53
ގެނެންދޫ ފުރޭތަ
ތީ ރާއްޖެއިން އެންމެ ގިނައިން ޖިންނި ޝައިތޯނުން ފެންނަކަމަށްބުނާ އެއް ރަށް.. ދެންވެސް ހަގީގަތް ބަލާނުލާ ތާކު ފަޅު ރަށެއް އޮތިއްޔާ އަރާތި...
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 13:23
ibrahim waheed
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ފާޙިޝް ކަންކމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ނުކުރުމަށް ގޮވާލަން.
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 12:33
އަސްތާ ގައުމު
ތި ހުންނަނީ ވަގުތުން ޝޯވް އިން ވަކިކޮށް ފޮނުވާލަން ޖެހޭކަހަލަ ކަންތައް.
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 12:29
ޑްރާމާ
ކޮޕީ ކޮއްގެން
raajjemv logo

All rights reserved