ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުން
ކޭސްތައް ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ ވަރަށް މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ފެނިފައިވޭ: ޑރ.ޝަހީދު
 
ބަލީގައި ހާލު ބޮޑުވަނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ
 
ކޭސްތައް މަތިވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުމެއް
 
މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 3000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި
ކ. މާލެ |
ކޮވިޑް އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ،
ރާއްޖެއެމްވީ

ފާއިތުވި އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްގެ މައްޗަށް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ނުފެންނަ ވަރަށް މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްވަލުވުމުގައި ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް)ގެ މެމްބަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މޭމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 3000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަށް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ހަފުތާ ކަމަށް ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެސިޓީގެ ހާލަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މާލެއިން ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވާ ކަމަށެވެ. މި ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ހަފުތާގައި ވަރަށް ހަލުހި މިނެއްގައި ކޭސްތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން މާލެއިން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 150-200 ދެމެދުގެ އަދަދަށް ކޭސްތައް ފެނުނު ނަމަވެސް ހަތަރު ވަނަ ރާޅާއެކު 500ށް ވުރެ މައްޗަށް ކޭސްތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ކޭސްތައް މިހައި މަތިވެގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ހަފުތާގައި ތިންހާހަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް މުޅި ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވޭ. އެއީ މިހާތަނަށް ފާއިތުވިއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަށް ކޭސްތައް ފެނިފައިވާ ހަފުތާ. އެހަފުތާގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު މިއީ ކުރި ހަފުތާއަށް ވުރެ 75 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް. އެހެންވީމަ ވަރަށް ބޮޑުތަނެއް ކުއްލި އަކަށް މިވަނީ މައްޗަށް ގެސްފައި. މިއަދަދު އާއްމު ކޮށް ހަފުތާއެއްގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ވީކްލީ ޕޮޒިޓިވް މިއުޅުނީ 900. އެހެންވީމަ ފާއިތުވި ދެހަފުތާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެފައި މިވަނީ.
ޓެގްގެ މެމްބަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު

ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ބަލީގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓްވެގެން ފަރުވާ ދޭމީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ފުލް ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑރ.ޝަހީދު ވިދާޅުވީ ބަލީގައި ހާލު ބޮޑުވަނީ ހަމައެކަނި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް 26، 37 އަދި 39 އަހަރުގެ ޒުވާނުންނަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved