ޒޫލޫންގެ ރަސްކަން
ތަޚުތު މަށަށް މަށަށް ކިޔާން ތިބެފައި އެންމެފަހުން ބޭފުޅަކު އިސްކޮށްފި
 
ޒޫލޫންގެ ރަސްކަމަކީ މިހާރު ބާރެއް ނެތް ރަމްޒީ ރަސްކަމެއް
 
ޒޫލޫންނަކީ ހިތްވަރުގަދަކަމުގައި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ގަބީލާއެއް
 
އައު ރަސްކަލަކީ އުމުރުފުޅުން 46 އަހަރުވީ ޕްރިންސް މިސިޒޫލޫ
ކ. މާލެ |
ޒޫލޫންގެ އައު ރަސްގެފާނު މިސިޒޫލޫ (މެދުގައި) ރަސްމީ އިއްޒަތުގައި: ޒޫލޫންގެ ރަސްކަމަކީ ރަމްޒީ ރަސްކަމެއް.
ބީބީސީ

ސީރިއަސް ކޯޅުންތަކެއްގެ ތެރެއިން ޒޫލޫންގެ ރަސްކަމަށް އައު ބޭފުޅަކު އިސްކޮށްފިއެވެ. އައު ރަސްކަލަކީ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު ގުޑްވިލް ޒުވެލިތީނީގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިކަލުން ޕްރިންސް މިސިޒޫލޫއެވެ. އައު ރަސްގެފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ 46 އަހަރެވެ.

ގާތަގަޑަކަށް 11 މިލިޔަން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޒޫލޫ ގަބީލާއަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ގަބީލާއެވެ. މި ގަބީލާގެ ސަރަހައްދަކީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ ކުވަޒޫލޫ - ނަޓާލް ޕްރޮވިންސެވެ.

ޒޫލޫންގެ ރަސްކަމަކީ ރަމްޒީ ރަސްކަމެކެވެ. ސިޔާސީ މާބޮޑު ބާރެއް ނޯވެއެވެ. އެކަމަކު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރުން މި ރަސްކަމުގެ ބަޖެޓަށް އަހަރަކު ހައެއްކަ މިލިޔަން ޑޮލަރު ދޭތީ ރަސްކަމުގެ ހައިބަތު އަދިވެސް ދެމިއެބައޮތެވެ.

ކުރީގެ ރަސްގެފާނު ގުޑުވިލް ޒުވެލިތީނީ ހުސްވި މާޗު މަހު ކޮވިޑުގެ އާލާސްކަންފުޅުގައި އަވަހާރަވީއިރު ހަ އަނބިކަނބަލަކާއި 28 ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއެވެ. އަދި ރަސްގެފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ކޮއްކޮއިންވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވުމާއެކު ތަޚުތު ލިބިގަތުމުގެ އެދުމުގައި މިހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ކޯޅުމެއް ފެށިގެން ދިޔައެވެ.

އައު ބޭފުޅަކު ތަޚުތަށް އިސްކުރެވެންދެން ރަސްކަމުގެ ކަންތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރަސްގެފާނުގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން މަންޓްފޮމްބީ ލަމީނީ އެވެ. މިއީ ރަސްގެފާނުގެ ދެވަނަ އަނބިކަނބަލުންނެވެ. މިއަށްވުރެ ދޮށީ އަނބިކަނބަލަކުވެސް ހުންނެވިއެވެ. އެކަމަކު މަންޓްފޮމްބީއަށް އިސްކަން ދެވުނީ އެކަމަނާއަކީ އުފަންވުމުގައިވެސް ޝާހީ ބޭފުޅަކަށް ވުމުންނެވެ. މަންޓްފޮމްބީއަކީ އަވަށްޓެރި އެސްވަޓީނީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައިތާފުޅެވެ.

ވަގުތީ ގޮތުން މަންޓްފޮމްބީ ރަނިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ހުސްވި އެޕްރީލް މަހު އެކަމަނާވެސް ވަނީ ގޮތްނޭގޭ ގޮތަކަށް ކުއްލިއަކަށް އަވަހާރަވެފައެވެ. އެހިސާބުން ފެށިގެން ހަމަ ފާޅުގައި ޝާހީ އާއިލާގެ އެކި މެންބަރުން ގެންދެވީ ތަޚުތު މަށަށް މަށަށް ގޮވަމުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޝާހީ ބޮޑުގަނޑުވަރުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެންމެފަހުގެ ރަސްގެފާނާއި ރާނީގެ ވަސިއްޔަތް އިއްވައި ތަޚުތަށް ޕްރިންސް މިސިޒޫލޫ އިސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ބައެއް ޓީވީތަކުން ލައިވް ކުރިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި އައު ރަސްގެފާނު ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ބައެއް އަމީރުން ވިދާޅުވެ ހައިޖާނުވެސް ހެއްދެވިއެވެ. އެތަނުން އައު ރަސްގެފާނު ނެރެގެން ރައްކާތެރި ތާކަށް ގެންދިޔައީ ބޮޑީގާޑުންނެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ގަބީލާތަކުގެ ތެރެއިން ޒޫލޫ ގަބީލާ އެހާ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވުމުގެ ސަބަބަކީ މި ގަބީލާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމާއި ހަގުރާމަތަކުގައި ކުރި ހޯދުން ގިނަ ކަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
27%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
20%
އުފާ ވެއްޖެ
7%
ދެރަ ވެއްޖެ
20%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
27%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved