ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 11:59
ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން- މި ޙާދިސާ ބޭރުގެ މާހިރުންގެ އެހީގައި ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
ރައީސް ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން- މި ޙާދިސާ ބޭރުގެ މާހިރުންގެ އެހީގައި ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
ދެން އާންމު ރައްޔިތަކަށް ހަމަލާދޭން މިނެޓެއްވެސް ނުނަގާނެ ނޫންތޯ؟
ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް އެކަމުގެ ކުޑަ ހިލަމެއްވެސް ނުވޭ
ހާދިސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މީހަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެފަދަ އެއްޗެއް
ރައީސް ނަޝީދަކީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސެކިއުރިޓީ އަބަދުވެސް އެރުވޭ ބޭފުޅެއް

ހުކުރު ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަކައެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ހުރި ނުރައްކާތަކުގެ މައުލޫމާތު އަބަދުވެސް ލިބެމުންދާކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސެކިއުރިޓީ އަބަދުވެސް އެރުވޭ ބޭފުޅެއްކަން ޖެނެރަލް ޝަމާލް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭން އަރިހުގައި ތިބޭ ބޮޑީގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ހުއްދަ ހަތިޔާރާއެކު ކަމަށާއި އެކަން އެހެން ކުރަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ހުރި ނުރައްކަލުގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ވެސް ޖެނެރަލް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް މަސައްކަތް އަބަދުވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ނަަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮޕް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު ނުލިބުނު ސަބަބު ބައްލަވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ސީޕީ ވަނީ އެފަދަ ޙަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހުން މި މުޖުތަމައުގައި މިއަދު އެބަތިބި ކަމާމެދު ކުޑަވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގޮއްވާލާފައިވަނީ "މިލިޓަރީ ނޫން ގްރޭޑުގެ އެކްސްޕްލޯސިވްސް" ނަމަވެސް، މި ޙާދިސާގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ މީހަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެފަދަ އެއްޗެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ތިބި މީހުންނަށް އިތުރަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ބިރުވެރިކަމެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ވާހަކަފުުޅުތަކަށް ބަލާއިރު، މުޖުތަމައުގައި އެފަދަ ޙަމަލާތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ ކެރި ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ މީހުން އުޅެމުންދާކަން އެނގެއެވެ. އެ ޤާބިލުކަން ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށައަޅަމުންދާކަން އެނގެއެވެ. މިފަހަރުވެސް ދީފައިވަނީ އެފަދަ ޙަމަލާއެއްކަން އެނގެއެވެ. ޙަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް އެކަމުގެ ކުޑަވެސް ހިލަމެއް ނުވާކަން އެނގެއެވެ. ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމުންދާ ބޭފުޅަކަށްކަންވެސް އެނގެއެވެ. ޢަދި ހަމައެހެންމެ، ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާރަށް މާލޭގެ ކާރުބާރުބޮޑު މަގެއްގައިކަންވެސް އެނގެއެވެ.

ދެން ހިތަށް އަރާ ސުވާލަކީ ޓެރަރިޒަމާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދިނުމާއި، ތަންތަނާއި އިމާރަތްތައް ސުންނާފަތި ކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި ޤާބިލުކަން ހުރި އަދި އެހެން އެކަން ކުރަމުންދާ މީހުން މި ޤައުމުގައި އުޅެމުންދާއިރު، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އޮތް ރައްކަލަކީ ކޮބައިބާއެވެ؟ 2007 ވަނަ އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވާލައި ރައްޔިތުން ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް ވައްޓާލީ ހަމަ މިފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 2015 ވަަނަ އަހަރު ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި ޙާދިސާއަކީވެސް މާ ދުރުނޫން ތާރީޚެއްގެ ޙާދިސާއެކެވެ. އެންމެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މެެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަނެއްކާވެސް ޤައުމު ސިއްސުވާލީ ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާއިންނެވެ.

ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ މަޤްސަދެއްގައި ނަމަވެސް، އެނގޭހާވެސް އެއްޗަކީ މިއަދު އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ކަމެވެ. ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގެ ހިލަމެއް ރާއްޖޭގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކަށް ނުވިއިރު، އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީއެއް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅޭ އާންމު ރައްޔިތު މީހާއަށް އޮތީ ކޮން ރައްކާތެރިކަމެއްބާއެވެ. މި ޙާލަތުގައި ޤައުމު އޮތްއިރު އާންމު ރައްޔިތަކަށް ޙަމަލާދޭން މިނެޓެއްވެސް ނުނަގާނެ ނޫންތޯއެވެ؟

- ކޮމެންޓް