ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 10:06
އޭން ވިންބްލޭޑް: ބިލް ގޭޓްސްގެ ހިތުގައި ވިންދު ޖަހަނީ މީނާއަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެވޭ.
އޭން ވިންބްލޭޑް: ބިލް ގޭޓްސްގެ ހިތުގައި ވިންދު ޖަހަނީ މީނާއަށްޓަކައި ކަމަށް ބުނެވޭ.
އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ
ބިލް ގޭޓްސްގެ ހަޔާތް
ބިލް ގޭޓްސްގެ ހިތް ސިންގަލެއް ނުވޭ، ހިތާވަނީ 70 އަހަރުގެ އަންހެނަކާ!
 
ވިންބްލޭޑަކީ ބިލް ގޭޓްސްއަށް ވުރެ ފަސް އަހަރު ދޮށީ އަންހެނެއް
 
އެއް އަހަރުވެސް ވައްޓާ ނުލައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރޭ
 
މެލިންޑާއާއި ކައިވެނި ކުރީވެސް ވިންބްލޭޑްގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނުކަމަށްވާ ބިލް ގޭޓްސްގެ ކައިވެނި ރޫޅި ސިންގަލް ވިޔަސް އޭނާގެ ހިތް ސިންގަލް ނުވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޖުމްލަ ހަތާވީސް އަހަރު އެކީގައި އުޅުމަށްފަހު ބިލް ގޭޓްސް އާއި މެލިންޑާ ގޭޓްސް ވަކިވުމުގެ ހަގީގީ ސަބަބު އަދިވެސް އޮތީ ސިއްރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުން ސަބަބަކީ ބިލް ގޭޓްސްގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އޭން ވިންބްލޭޑެވެ. އެއީ މިހާރު އުމުރުން 70 އަހަރު ވެފައިވާ އަންހެނެކެވެ.

އޭން ވިންބްލޭޑަކީ ބިލް ގޭޓްސް ފަދައިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ވެރިއެކެވެ. ބިލް ގޭޓްސްއަށް ވުރެ ފަސް އަހަރު ދޮށީ އަންހެނަކަށް ވިޔަސް ބިލް ގޭޓްސްގެ ހިތުގެ ރާނީއަކީ ވިންބްލޭޑް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މިކަމުގެ ހެއްކަކީ އެއްއަހަރުވެސް ވައްޓާނުލައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ދެމީހުން އެކީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމެވެ.

ވިންބްލޭޑަކީ ބިލް ގޭޓްސްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ލޯބިވެރިޔާވެސް މެއެވެ. ދެމީހުން ރަސްމީގޮތުން ހިތާވެގެން އެކުގައި އުޅެފައި ވަކިވީ ވިންބްލޭޑް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވުމާއި އެހެން ބައެއް ސަބަބުތައްވެސް ހުރުމުންނެވެ. ވަކިވިޔަސް ދެ މީހުން ރުޅިއެއް ނުވެއެވެ. ދޭތެރެއަކުން ބައްދަލުކޮށް ހަދައެވެ. މެސެޖު ކުރެއެވެ. އެއްގަމު މަސް ކެއުން ބިލް ގޭޓްސް ހުއްޓާލީވެސް ވިންބްލޭޑް ބުނެގެންނެވެ.

މެލިންޑާއާއި އިންނަންވެގެން ބިލް ގޭޓްސް އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެއީ ކުރަން އެންމެ ރަގަޅު ކަމެއްތޯ އަހައި ލަފާ ހޯދީވެސް ވިންބްލޭޑުގެ ކިބައިންނެވެ. އޭނާ ބުނި ކަމަށްވަނީ އަވަހަށް ތިޔަ ކަންތައް ކުރާށޭއެވެ. މެލިންޑާއަކީ ވަރަށް ކަމުދާ ރަގަޅު އަންހެނެއް ކަމުގައެވެ. މެލިންޑާ އާއި އިނދެގެން ބިލް ގޭޓްސް އުޅުނުއިރު އެންމެ އަހަރެއްވެސް ވައްޓާނުލައި ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވިންބްލޭޑާއެކުގައި ބިލް ގޭޓްސް ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރެއެވެ.

މި ޗުއްޓީއަކީ މެލިންޑާއަށް ވެސް އެނގިގެން އަދި ހުއްދަވެސް ދީގެން ހަދާ ޗުއްޓީއެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެގޮތަށް ޗުއްޓީ ހަދާއިރު އޮންނަ ކަމަކީ އަތިރިމަތީގައި ބަގީ ދުއްވުމާއި ސޮފްޓްވެއަރގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ފިލްމު ބެލުމާއި އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮނޑުދޮށުގައި ހިނގުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

މެލިންޑާ އާއި އިނދެގެން އުޅުނަކަސް ހިތް އޮންނަނީ ވިންބްލޭޑަށް ދީފައެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ވިންބްލޭޑްގެ ހިތް ބިލް ގޭޓްސްއަށް ދީފައި އޮތަސް އޭނާވެސް ދޭތެރެޔަކުން މީހުންނާ އިނދެއެވެ. އެންމެ ފަހުން މިގޮތަށް އިނދެފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ވިންބްލޭޑްގެ ފިރިޔަކީ ފިލްމީ ތަރި ކެވިން ކްލައިންގެ ބޭބެ އެލެކްސް އެވެ.

މީހުންނާ އިނދެގެން ތިއްބަސް ވިންބްލެޑާއި ބިލްގޭޓްސް އެކަކު އަނެކަކާ ހިތާވާލެއް ބޮޑުކަމުން ދެ މީހުންނަށްވެސް ދުރުގައި ނުތިބެވެއެވެ. ސިންގަލްކޮށް ތިބި ޒަމާނުގެ އާދަތައް ތަކުރާރު ނުކޮށެއް ނުތިބެވެއެވެ. ބިލް ގޭޓްސް އާއި ވިންބްލެޑްގެ ލޯބީގެ ކަންތައް ކުރީ ޒަމާނުގައިވެސް ބޮޑަށް އޮތީ އެޒަމާނުގެ ގޮތަށް އޮންލައިންކޮށެވެ. ދެ މީހުން ދެރަށުގައި ތިއްބަސް އެކުގައި ފިލްމަށް ދެއެވެ. ހަދާގޮތަކީ ދެ ރަށެއްގެ ދެ ސިނަމާއަކަށް ދިޔަޔަސް އެއް ފިލްމެއް އެއްގަޑިއެއްގައި ބެލުމެވެ. ދެން އެއާމެދު ފޯނުން މެސެޖުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނައިން ކުރާ ކަމެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
34%
4%
4%
11%
44%
3%
ކޮމެންޓް
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 12:59
ލޯބި
ލޯބީގެ މާނަ އޮުޅުވާލައިގެން އުޅެނީ ފަހުގެ ޖީލުތަކުން. ލޯބިވާކަށް ވަކި އުމުރެއް ދުރު ކައިރި މިނެއް ބޭނުމެއް ނޫން. ކިތަންމެ ދުރުހުއްޓަސް ލޯބިވާ މީހަކު ދެކެ ލޯބިވާނެ. އަދި ލޯބި ވުމަކީ ފިޒިކަލް ވާންޖެހޭ ކަމެއްވެސް ނޫން. މިވެސް އޮޅުވާލީ ފަހުގެ ޖީލުތަކުން
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 12:56
ރިއަލް
ލަވް އިޒް ރިއަލް އެއީކީ އަދި ކުޅިވަރަކަަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 10:30
އަހުމަދު ޗާބީބޮކާ
މިދެމީހުންނަކީވެސް ޒަވާޖީ ހަޔާތުގަ ދެ ކަނޑުކޮހުން