ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާ
"އިވުނީ ބާރުގަދަ އަޑެއް، ސިފައިންގެ އޮފިސަރަކު ވެއްޓިފައި އޮތް"
 
ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން، އެމަނިކުފާނުގެ 3 ހަށިފާރަވެރިއަކަށް އަނިޔާވި
 
ގޭސްފުޅި އެއް ފަދަ އެއްޗެއްގެ ގޮވުން ފަދަ ބާރުގަދަ އަޑެއް އިވުނު
 
މި ޙަމަލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވޭ
ކ. މާލެ |
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުމާއި ގުޅިގެން ސިފައިން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މުޅި ދިވެހި ޤައުމު ސިއްސުވާލީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޙަމަލާގެ ޚަބަރާއެކުއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން، އެމަނިކުފާނުގެ 3 ހަށިފާރަވެރިއަކާއި، އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ އިތުރުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް މި ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާއިރު، މި ޙަމަލާއަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން މިވަނީ ލިބިފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާކަންހާއިރު، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރީގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން މި ޙަމަލާ ދީފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ވަގުތުއެވެ. އޭރު އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އޭނާ ހުރީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރެސްޓޯރަންޓެއް ކައިރީގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުއްލިއަކަށް ބާރުގަދަ އަޑެއް އިވިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ގޭސްފުޅި އެއް ފަދަ އެއްޗެއްގެ ގޮވުން ފަދަ ބާރުގަދަ އަޑަކާއެކު، އެ ސަރަޙައްދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދުމުގެ އަސަރު ހުރި ކަމަށެވެ. އޭރު ވެގެން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޭނގޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މި ޙަމަލާގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާވެސް ބުނީ ޙަމަލާގެ އަޑުފައްގަނޑާއެކު ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ދުވަންފެށި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިން ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކުވެސް ތިބި ކަމަށެވެ.

ވަރަށް ބާރަަށް އެއްޗެއް ގޮވިއަޑު އަޅުގަނޑަށް އިވުނީ، އޭރު އަޅުގަނޑު އިނީ ރެސްޓޯރަންޓު ކައިރީގައި ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން، އެވަގުތު ފެނުނު ބޭރު ދެ މީހަކު ވަރަށް ބާރަށް ދުވެފައި ދަނިކޮށް، އެމީހުންވެސް އޭރު ހުޅަނގަށް ދުވެފައި ދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތެއް

އޭނާ ބުނީ، އެ ސަރަޙައްދާ ގާތްވިއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީ އުޅަނދު ކެނެރީގޭ ގޯޅި ކަންމަތިން ފެނުނު ކަމަށެވެ. އެހިސާބުން އެ ސަރަޙައްދުގެ ވީޑިއޯ ނަގަން ފެށީކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، އޭރު ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެފައި އޮތްތަން ފެނުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީއެއްވެސް އެތަނުގައި ވެއްޓިފައި އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެތަނަށް އާންމު ރައްޔިތުން އެއްވަން ފެށި ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް އެވަގުތު ނޭނގެ ރައީސް ނަޝީދުއަށް ދިން ޙަމަލާއެއް ކަމެއް، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ އެއްޗެއް ގޮވިއަޑު އިވުނީ، ކޮންމެސް ވަރަކަށް ދުމުގެ އަސަރުވެސް އެތަނުން އެވަގުތު ފެނިގެން ދިޔަ، އެއީ ފުރަތަމަ ފެނިގެން ދިޔަ މަންޒަރު، ވަރަށް ބާރު ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔައީ،
ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތެއް

އޭނާ ބުނީ، އެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްޗެއް ގޮވާފައި ހުރިއިރު، ސައިކަލެއްވެސް ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ގޮއްވާލީ ސީދާ ކޮން އެއްޗެއްކަން ނޭނގޭކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދީފައިވާ ޙަމަލާއަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާއިރު، އަލްޖަޒީރާ، ރޮއިޓަރސް އަދި ބީބީސީ ފަދަ ތަންތަނުންވެސް ގެންދަނީ މި ޚަބަރު ރިޕޯޓު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުންވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ޙަމަލާތައް މަދު، އަމާން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައެވެ.

މި ޙަމަލާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިސިސް) ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ނަގާފައިވާކަމަށް މީސްމީޑިއާ ޕްލެޓުފޯމް ތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، އެކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. ޓެރަރ އެލަރމް ކިޔާ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކުން ވަނީ މި ޙަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސްއިން "ޑަރކް ވެބް" ގައި ނަގާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ރަސްމީ އެއްވެސް މަސްދަރަކުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
32%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
5%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
7%
މޮޔަވެއްޖެ
2%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved