raajjemv logo
ޒޫލޫންގެ ރަސްކަން
ތަޚުތުގެ އެދުމުގައި ޝާހީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ކޯޅުމެއް
 
ރަސްގެފާނު ގުޑްވިލް ޒުވެލިތީނީ އަވަހާރަވީއިރު ހަ އަނބިކަނބަލަކާއި އަށާވީސް ބޭފުޅުން ތިއްބެވި
 
ރަސްގެފާނަށް ފަހު ރާނީ މަންޓްފޮމްބީ ވެސް ވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެފައި
 
ރަސްގެފާނުގެ ވަސިއްޔަތުގެ ސައްހަކަމާމެދު ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވަނީ ވައްދާފައި
ކ. މާލެ |
ޒޫލޫންގެ ރަސްގެފާނު ގުޑްވިލް ޒުވެތިލީނީ: ހުސްވި މަހުގެ ތެރޭގައި ތަސްގެފާނު އަވަހާރަވީ ކޮވިޑުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި
ސޯޝަލް މީޑިއާ

"މީހުން ހީކުރަނީ އަހަރެމެންނަކީ ގާތިލުން ކަމަށް" ޕްރިންސެސް ތެމްބީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޒޫލޫންގެ ރަސްކަމުގެ ތަޚުތުގައި ދެން ވަޑުވަންވީ ބޭފުޅަކާމެދު ޝާހީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ކޯޅުންތަކެއް ފެށިފައި ވަނިކޮށެވެ.

މައްސަލަތައް ފެށިގެން އުޅެނީ ވަގުތީގޮތުން ތަޚުތުގައި އިންނެވި ރާނީ މަންޓްފޮމްބީ ކުއްލިގޮތަކަށް އުމުރުފުޅުން 65 އަހަރުގައި މިހަފުތާގައި އަވަހާރަވުމުންނެވެ. ރާނީ މަންޓްފޮމްބީއަށް ރަނިކަން ލިބިވަޑައިގަތީ އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ޒޫލޫންގެ ރަސްގެފާނު ގުޑްވިލް ޒުވެލިތީނީ ހުސްވި އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އަވަހަރަވުމުންނެވެ.

ރަސްގެފާނު އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 72 އަހަރުގައެވެ. ގާތަގަޑަކަށް ސާލީހަކަށް އަހަރު ރަސްކަން ކުރެއްވި ފަހުން އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ކޮވިޑުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައެވެ. އެހާދިސާއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ރާނީވެސް ގޮތްނޭގޭ ގޮތެއްގައި ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވުމުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ޝައްކުތައް ވަނީ ހިނގައިގެންފައެވެ. އެކަމަކު ރާނީގެ ކުއްލި ވަކިވުމަކީ ވިހަލައިގެން ނުވަތަ އެބާވަތުގެ އެނޫންވެސް ކަމަކާ ގުޅިފައިވާ ވަކިވުމެއްކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ނެތެވެ.

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައިވަނީ ދެން ތަޚުތަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނު ޒުވެތީނީ އާއި އަވަހާރަވި ރާނީ މަންޓްފޮމްބީގެ ދަރިކަލުން އުމުރުފުޅުން 47 އަހަރުގެ ޕްރިންސް މިސުޒޫލޫ ކަމުގައެވެ. އެކަމަކު އެކަން އެމަގުން ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޝާހީ އާއިލާގެ ތެރެއިން ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތަކެއް މިހާރު ވަނީ ވައްދާފައެވެ.

ރަސްގެފާނުގެ ހަ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން މަންޓްފޮމްބީ: ގޮތްނޭގޭ ގޮތެއްގައި ރާނީވެސް މިހަފުތާގައި ވަނީ އަވަހާރަވެފައި - ފޭސްބުކް

ރަސްކަމުގެ ވާރިސާއިމެދު އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނުގެ ލިޔެވި ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ވަސިއްޔަތެއް އެބައޮތެވެ. އޭގައި އޮތީ ޕްރިންސް މިސުޒޫލޫގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު ޝާހީ ޚާންދާނުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެ ލިޔުމާއި ސޮޔަކީވެސް ނަގުލީ އެއްޗެއް ކަމުގައެވެ. އެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަތުލިޔުންތަކުގެ ފޮރެންސިކް ހަދާ ތަޖުރިބާކާރަކުވެސް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. މިގޮތަށް ވިދާޅުވަނީ ރަސްގެފާނުގެ އެންމެ ދޮށީ އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކަމަނާގެ ބޭފުޅުންނެވެ. އަދި އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނުގެ ދެ ކޮއްކޯފުޅަކުވެސް މި ރިވާއަށް ތަބާވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ދޮށީ އަނބިކަނބަލުން ކުއީން ސިބޮންގީލޭ ލަމީނީ ވަނީ ތަޚުތުގެ ހައްގު ވާރިސަކީ އެކަމަނާއާއި އެކަމަނާގެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕިޓަރމަރިޒްބާގުގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅުއްވައިފައެވެ. އެވަރަކުން އަދި ނުނިމެއެވެ. އެކަމަނާއަކީ އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނުގެ ގާނޫނީ ހަމައެކަނި އަނބިކަނބަލުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ ރަސްގެފާނުގެ މުޅި މިލްކިއްޔާތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބިގަތުމަށްވެސް ވަނީ ދައުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ރަސްގެފާނު ގުޑްވިލް ޒުވެލިތީނީ އަވަހާރަވީއިރު މުޅިއެކު ހަ އަނބިކަނބަލަކު ތިއްބެވިއެވެ. އެހުރިހާ އަނބިއަނބިކަނަބަލުންގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ އަށާވީސް ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ދާއިމީ ރަސްކަލަކު ކަނޑައެޅެންދެން މިހުރިހާ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން  ވަގުތީގޮތުން ތަޚުތުގައި ރެދަލިކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހުނީ ކުއީން މަންޓްފޮމްބީއެވެ. އޭގެ ސިއްރަކީ މިހުރިހާ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ޝާހީ ބޭފުޅަކީ އެކަމަނާ ކަމުގައި ވުމެވެ. ކުއީން މަންޓްފޮމްބީ އަކީ އަވައްޓެރި އެސްވަތީނީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައިތާފުޅެވެ.    

ޒޫލޫންގެ ރަސްގެފާނު ހުންނަވާ ރަސްމީ ބޮޑު ގަނޑުވަރު - ފޭސްބުކް

ދެކުނު އެފްރިކާގެ އެންމެ ބޮޑު ގަބީލާއަކީ ޒޫލޫ ގަބީލާއެވެ. އާބާދީއަކީ ގާތްގަޑަކަށް އެގާރަ މިލިޔަނެވެ. މި ގަބީލާގެ ވެރިޔަކީ ޒޫލޫންގެ ރަސްގެފާނެވެ. އެކަމަކު މިރަސްކަމަކީ ސިޔާސީގޮތުން މާކަ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ރަސްކަމެއް ނޫނެވެ. މުޅިންވެސް ރަމްޒީ ރަސްކަމެކެވެ. އެކަމަކު ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސަރުކާރުން މި ރަސްގެފާނަށް އަހަރަކު ފަސްމިލިޔަނެއްހައި ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް ފޯރުކޮށްދޭތީ ރަސްކަމުގެ ހައިބަތު ނުގެއްލި ދެމިއެބައޮތެވެ.

އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނު ގުޑްވިލް ޒުވެލިތީނީގެ ފިރިހެން ކޮއްކޯފުޅު ޕްރިންސް އެމްބޮނީސީއަށް ތަޚުތު ހޯދައި ދިނުމުގެ ކެމްޕޭނެއްވެސް ޝާހީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި އެބައޮތެވެ. މިކަމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވީ އޭނާގެ ދައިތާފުޅު ޕްރިންސެސް ތެމްބީއެވެ. ރާނީ މޮންޓްފޮމްބީގެ ކުއްލި އަވަހާރަވުމަކީ ގަސްތުގައި ޕްރިންސެސް ތެމްބީގެ ޓީމުން ކުރި ކަމެއްގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ވަނީ ހީކުރެވިފައެވެ. "މީހުން ހީކުރަނީ ތިމަންނާމެންނަކީ ގާތިލުންކަމުގައޭ" ޕްރިންސެސް ތެމްބީ ވިދާޅުވީ އެހެންވެގެންނެވެ.

އަވަހާރަވި ރަސްގެފާނާއި ޒޫލޫ ރަސްކަމުގެ ބޮޑުވަޒީރަކީ މޮންގޮސޫތޫ ބުތެލޭޒީއެވެ. އޭނާއަކީ މުޅި ދެކުނު އެފްރިކާގައިވެސް ބާރުގަދަ ސިޔާސީ ލީޑަރެކެވެ. ޒޫލޫންގެ ތަޚުތު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގަތަސް އެކަމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާނީ ބުތެލޭޒީކަމަށް ވަނީ ގަބޫލު ކުރެވިފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
38%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
13%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
29%
މޮޔަވެއްޖެ
13%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް