raajjemv logo
މަދަނީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލް
ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންދާކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް އޭޖީން ރައްދުދީފި
 
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަކީ އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގާނޫނެއް
 
އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަންޖެހުނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އޭޖީ ވިދާޅުވި
 
އިންތި ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ބިލް ފޮނުވިއިރު އޮތީ ފުރިހަމަކޮށް ނޫންކަމަށް
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
ަބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު - ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ވާނީ ދެމުންގޮސްފައިކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ބުނޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ތަރުތީބުވެގެންދާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިދޭ މައިގަނޑު ބިލު ކަމުގައިވާތީ، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ވާނީ ދެމުންގޮސްފައިކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސިލް އަހުމަދު އަފީފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަކީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލް މަޖިލީހުގައި ފާސްނުވެ ލަސްވަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލް ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެވާހަކަތަކަށް ރައްދުދީފައެވެ.

އެގޮތުން އެކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހުން މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވީނަމަވެސް އެބިލް އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮނުވީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށެވެ. އޭގެފަހުން ރަނގަޅު ބިލްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވަމުން ދިޔައީ ބާބުތައް ވަކިވަކިން ކަމާއި އެއްކޮށް ބިލް ފޮނުވުމަށް ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް އެކަން ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިލް އެއްކޮށް ކޮމިޓީއަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ފޮނުވީ އެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން ހުއްޓާލާފައިވަނިކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ދުވަސްވަރު ކަމަށެވެ. މުހިންމު ބިލްގެ މަސައްކަތަށް އެއް އަހަރު ގެއްލިގެން ދިޔައީ، ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްތިޔާޒުގެ އެ ވާހަކަތައް ރައްދު ދެމުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބިލްގެ ބާބުތައް ވަކިވަކިން ފޮނުވި ސަބަބު ސާފުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 2019 ވަނަ އަހަރު ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އައްޔަންކުރި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފެށި ކަމަށާއި ކޮންސަލްޓަންޓް އެކުލަވާލި ބިލުގެ އިނގިރޭސި ދެލިކޮޕީގެ އެންމެ ފަހުގެ ކޮޕީ މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުނީ، އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ އަހަރު ގަސްދުކޮށްފައިވާތީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް އެ ބިލު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި، އެ ބިލުގެ އިނގިރޭސި ޑްރާފްޓަށް ބިނާކޮށް، ބިލުގެ ދިވެހި ދެލިކޮޕީއެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމާއި އެހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އެ ދައުރުގައި ދެން ބާކީ އޮތީ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްކަމުން، އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރަންޖެހުނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

"އެހެންނަމަވެސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެ ބިލު އެމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ނިންމައި، އެ ބިލު އެ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ،" ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތެއްކަމުން، އެ ބިލުގެ ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ބިލު އަލުން މުރާޖައާކޮށް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އެ ބިލަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންސަތޭކައެއްހާ ސަފުހާގެ ބިލެއްކަމުން، ކޮމިޓީން ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަހަކަށް ނުވާނެ އުސޫލުން، މަސައްކަތް ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުމުގައި، އެ ބިލު މުރާޖައާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ފެށީ، ބިލުގެ އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން މުރާޖައާކޮށް، އެ ވަކިވަކި ބައިތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހެއްވާނަމަ، އެ ބައިތައް އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަމުންދާ ގޮތަށް، ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ބިލުގެ އެކި ބައިތައް ވަކިވަކިން ކުރިއަށްގެންދިޔުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތް ނޫން ކަމުގައި ކޮމިޓީން ވިދާޅުވުމުން، އެ ބިލު އެކުގައި މުރާޖައާކޮށް، މުޅި ބިލުގެ އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ދެލިކޮޕީއެއް، މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަން ނިންމުނު، އެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި، އިސްލާހުކުރެވުނު ބިލު މި އޮފީހުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީ، 4 ނޮވެމްބަރު 2020 ގައި،" ރައްދު ބަޔާނުގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނި ގޮތުގައި، ކޮމިޓީން ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގައި އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ބިލުގެ ހުލާސާއެއްވެސް އެކުލަވާލައި، މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލަކީ، މަދަނީ އަދުލުގެ ނިޒާމު ތަރުތީބުވެގެންދާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައިދޭ މައިގަނޑު ބިލު ކަމުގައިވާތީ، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާއިރު، އެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ދެމުންގޮސްފައިވާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަކީ އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގާނޫނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް