ކޮވިޑް-19 އިންޑިޔާގެ ހާލަތު
އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް ކޭސްތައް ޕީކަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ ހަފްތާގައި
 
ފާއިތުވި 9 ދުވަހު ވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި
 
ޕީކަށް ދާނެކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނީ މެއި މަހުގެ 5 އާއި 10އާ ދެމެދު
 
ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުންދާ އަދަދަށްވުރެ 50 ގުނަ އިތުރުވާނެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
ކ. މާލެ |
ނިއުދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ
ރޮއިޓަރސް

އިންޑިޔާގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން އަންނައިރު ކޭސްތައް ޕީކަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ މެއި މަހުގެ 3 އާއި 5 އާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ކުރިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ވުރެ އަވަހަށް ޕީކަށްދާނެ ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. އެއީ ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ހަލުވި މިނުގައި ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީއެވެ. އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް ކޮވިޑް-19ގެ ކަންތަކުގައި ލަފާދޭ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމުން އަންނަނީ އެގައުމުގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ މައްޗަށް މޮޑެލް އެއް ތައްޔާރުކޮށް ދިރާސާކުރަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމުގައި ފާއިތުވި 9 ދުވަހު ޖެހިޖެހިގެން ވަނީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ ރިކޯޑެއް ހަދަމުންނެވެ.

ކޮވިޑްގެ ސަރޖްގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވެރިފައިވަނީ އޮކްސިޖަނާއި، ބޭހާއި ސިއްހީ އެހެނިހެން ސާމާނުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން އެދޭށެވެ.

އިންޑިޔާގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރޮއިޓަރސް އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ސައިންސްވެރިންގެ ގްރޫޕްގެ ހެޑް އެމް.ވިދްޔަސަގްރް ވިދާޅުވީ އެޓީމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އިންޑިޔާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަ ކޭސްތައް ޕީކަށް ދާނީ އަންނަ ހަފްތާގައެވެ.

މިގްރޫޕުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ބުނެފައިވަނީ ޕީކަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވެނީ މެއި މަހުގެ 5 އާއި 10އާ ދެމެދުކަމަށް ވިދްޔަސަގްރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލީ ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގާއިމުކުރާ ތަންތަނާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓް މަހު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާތީ އެކަން ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެއީ އޭރަށްވާއިރަށް މިހާރު އައިސްފައިމިވާ ކޮވިޑްގެ ދެ ވަނަ ރާޅު ނިމުމާ ހިސާބުގައިވާނެތީ ކަމަށް ވިދްޔަސަގްރް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ދުރު މުސްތަގްބަލަށް ވިސްނައިގެން ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮށް މިހާރު ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހެއޭ. އެއީ މިހާރު ނަގާފައިވާ މިރާޅުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހަތަރު ހަފްތާ އާއި ހަ ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރަންޖެހޭނެ.
އެމް.ވިދްޔަސަގްރް

އިންޑިޔާއަށް އައި ކޮވިޑްގެ ފުރަތަމަ ރާޅުގެ ޕީކު އައިސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މެދުތެރޭގައެވެ. އޭރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެނިފައިވަނީ 97،894 ކޭހެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކަކީ އޭގެ ތިން ގުނައެވެ. އިންޑިޔާގައި ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 18 މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ. މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދެ ލައްކައަށްވުރެ މަތިވެފައެވެ.

ވިދްޔަސަގްރް ވިދާޅުވީ އަސްލު ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުންދާ އަދަދަށްވުރެ 50 ގުނަ އިތުރުވާނެއެވެ. އެއީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ މީހުން ތިބިއިރު އެމީހުންގެ ފުށުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަމުންނުދާތީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
58%
ދެރަ ވެއްޖެ
8%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
8%
މޮޔަވެއްޖެ
8%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް