raajjemv logo
ކުނިނުވާގޮތް ހަދާފައިވާ މާބަނޑު ގަބުރު
ކުނިނުވާގޮތް ހަދާފައިވާ މާބަނޑު ގަބުރެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި
 
މި ގަބުރަކީ ޕޮލެންޑްގެ ވޯސޯއަށް 1826 ވަނަ އަހަރު ގެންދެވުނު މިސްރުގެ ގަބުރެއް
 
ތަހުލީލުތައް ދައްކާގޮތުން މަރުވިއިރު މާބަނޑު މީހާގެ އުމުރަކީ 20 އަހަރު
 
ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިއީ މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ޚާއްސަ އެންމެ ހައިރާންކުރަނިވި ހޯދުން ކަމަށް
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އަލަށް ހެދުނު ދިރާސާތައް ދައްކާގޮތުން ކުނިނުވާގޮތް ހަދާފައިވާ ގަބުރަކީ މާބަނޑު މީހެއް
ފޭސްބުކް

ކުނިނުވާގޮތް ހަދާފައިވާ މާބަނޑުމީހެއްގެ ގަބުރެއް، (މަމީއެއް) ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައިފިއެވެ.

މި ގަބުރަކީ ޕޮލެންޑްގެ ވޯސޯއަށް 1826 ވަނަ އަހަރު ގެންދެވުނު މިސްރުގެ ގަބުރެކެވެ. ގަބުރު ލާފައި އޮތް ސަންދޯކުގައި ލިޔެފައިވަނީ ފިރިހެން ފާދިރީއެއްގެ ނަމެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާތަނަށް ބެލެވިފައި އޮތީ އެ ގަބުރަކީ ފިރިހެނެއްގެ ގަބުރު ކަމަށެވެ.

މި ގަބުރުގެ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ހެދުނު އެކްސްރޭތަކުން އެއީ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ގަބުރުކަން އެނގުމުން ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އެމީހުން ހައިރާންވީ ސަންދޯކުގައި އޮތް ގަބުރުގެ ފިރިހެން ޖިންސީ ގުނަވަން ނެތުމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހެދުނު ތްރީޑީ ސްކޭންތަކަށްފަހު ފާހަގަވީ އަންހެނެއްގެ އުރަމައްޗާއި ދިގު އިސްތަށިގަނޑެއް ގަބުރުގައި ހުރިކަމެވެ. އަދި ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ކުޑަކުޑަ ދެއަތާއި ދެފައި ފެނުމުން ދިރާސާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މާހިރުން އަންތަރީސްވެގެން ދިޔައެވެ.  

ގަބުރާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވުނު ދިރާސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ވާގޮތުން މަރުވިއިރު މާބަނޑު މީހާގެ އުމުރަކީ 20 އަހަރެވެ. އަދި ބަނޑުގައި އޮތް ކުއްޖާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމުން ބަނޑަށް ފުރިފައިވަނީ 26، 27 ނުވަތަ 28 ހަފުތާ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ މާބަނޑު ގަބުރު ހިމެނޭހެން ވޯސޯގެ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި ކުނިނުވާގޮތް ހަދާފައިވާ ގަބުރުތަކުގެ ތަހުލީލުތައް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރުމަށްފަހު އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ތަހުލީލު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ސައިންސްވެރިންގެ ގުރޫޕުން ބުނީ މިއީ މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ޚާއްސަ އެންމެ ހައިރާންކުރަނިވި ހޯދުން ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން މާބަނޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ގަދީމީ ޒަމާނުގައި ކޮށްއުޅުނު ފަރުވާ ދެނެގަތުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހިވެގެން ދާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
69%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
6%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
7%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް