ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:36
ރައީސް އޮފީހުގައި ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީހުގައި ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން
ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޝްވަރާ އެބަކުރޭ: ރައީސް އޮފީސް
 
ވަކި ވަޒީރަކަށް ޓާގެޓުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 
އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައި އަންގާފައިވޭ
 
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ނާކާމިޔާބުވުމުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބައްލަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއަހައި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކެބިނެޓަށް އެކި ބަދަލުތައް ގެންނަވާނެ ވާހަކަ ރައީސް ސާލިހު ކުރިން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މިހާރު އެކަން ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުގެ މަތިން މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުންނަށް ސިޓީ ފޮނުވައި އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ހިންގުމަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވައުދުތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުއްދައި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ސީދާ ބައެއް ވަޒީރުން ވަކިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އަދި މަޝްވަރާތައް އެހިސާބަށް ނުދާ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް ޓާގެޓުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި މަޝްވަރާތައް ކިރިޔާ ފެށުނީ ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަނަކުން ފެށިގެން އައި ކެބިނެޓަށް މިހާރު ވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާއިރު ދާދި ފަހުން ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ ހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ ސީދާ ރައީސް ސާލިހެވެ. އޭގެ ފަހުން މަޖިލީހުން އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ މަލީހު ޖަމާލު ވެސް ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

މިނޫނަސް ބައެއް އެހެން ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެގެން އައި އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދާއި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
75%
0%
0%
13%
13%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި